ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
406364
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ඩී. විජේසුන්දර මයා
 
පී.එච්.එම්.අයි. විජයබණ්ඩාර මිය
 
ඩී.එස්. ජයසිරි මයා
 
 
කැකිරාව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
025-2264233
පැක්ස් 025-2264501/2263247
විද්‍යුත් ලිපිනය zeokekirawa@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ඩී. විජේසුන්දර මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2264233
  ස.අ.අ. පාලන
025-2264233
 පී.එච්.එම්.අයි. විජයබණ්ඩාර මිය ස.අ.අ. සැලසුම්
025-2263247
  ස. අ. අ. සංවර්ධන
025-2264317
ජේ.කේ.එම්.යු.කේ. ජයසිංහ මයා ගණකාධිකාරී
025-2264501
 ඩී.එස්. ජයසිරි මයා පරිපාලන නිළධාරී
025-2264233
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 05
පාසල් සංඛ්‍යාව 130
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 35,434
ගුරු ප්‍රමාණය 2,299
(ව
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කැකිරාව පී.එම්.එම්.කාසීම් මයා
077-9691918
44
පලුගස්වැව ආර්.බී.ප්‍රේමරත්න මයා
071-6732549
16
පලාගල එම්.ඩී.රත්නසූරිය මයා
071-6254768
23
ඉපලෝගම එච්.එම්.යූ.ධර්මතිලක මයා
077-6297367
22
තිරප්පනේ ඩී.බී.අයරාංගනී මිය
072-2872158
25
 
කලාප කාර්යාල