ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 3 ක් නරඹමින් සිටියි.
201542
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ජේ.එම්.කේ.ආර්. බණ්ඩාර මයා
එම්.එම්.හෙට්ටිආරච්චි මිය
ඩබ්.කේ.ඊ.ටි.වක්කුඹුර මිය
ඩබ්.ජී.එල්.එම්. සිරිවර්ධන මෙය
ජී.ඩබ්.එච්. අනුරාධා මිය
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Mahavilachchiya
Nachchaduwa
Nochchiyagama
Nuwaragam Palatha Central
Nuwaragam Palatha East
Rambewa
අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2225332
පැක්ස් 025-2225332
විද්‍යුත් ලිපිනය ncpanuzonalplan@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ජේ.එම්.කේ.ආර්. බණ්ඩාර මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 025- 2225332

එම්.එම්.හෙට්ටිආරච්චි මිය

ස.අ.අ. පාලන 025- 2225332
ඩබ්.කේ.ඊ.ටි.වක්කුඹුර මිය ස. අ. අ. සංවර්ධන 025-2234807
ඩබ්.ජී.එල්.එම්. සිරිවර්ධන මෙය ස. අ. අ. සැලසුම් 025-2220214
ජේ.කේ.එම්.යූ.කේ. ජයසිංහ මයා ගණකාධිකාරී
025-2234808
ජී.ඩබ්.එච්. අනුරාධා මිය පරිපාලන නිළධාරී 025-3247158
පි.එස්.ජයකොඩි මිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 025-2223030
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 06
පාසල් සංඛ්‍යාව 138
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 56,815
ගුරු ප්‍රමාණය 3,163
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත

ආර්.ඊ.ඩබ්.එම්. ධනෝද්‍යා සමින්දතී ඒකනායක මෙය

071-2052269
23
මධ්‍යම නුවරගම් පළාත ටී එම් එස් බණ්ඩාර මයා 071-6351327
33
රඹෑව එම්. කේ. කරුණාවතී මිය 071-3390002
32
නොච්චියාගම කේ.ඒ. උපාලිසේන මයා 071-4666592
25
නාච්චාදූව එම් ඒ ටී ඩී. මාපලගම 071-4016780
11
මහවිලච්චිය කේ.බී. කරුණාරත්න මයා 071-4859032
15

 

කලාප කාර්යාල