ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
204247
Username
අංශ ප්‍රධානී
A.C.K. ප්‍රියංකර මයා
 
විභාග අංශය
දුරකථනය
025-2225225
පැක්ස්
025-2225225
විද්‍යුත් ලිපිනය ncpedexam@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
A.C.K. ප්‍රියංකර මයා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - විභාග හා ඇගයීම් අංශය 0718663788
     
කාර්යය මණ්ඩලය
එන්.බී.ජී.ආර්. නායකබණ්ඩාර මයා වැඩසටහන් සහකාර 0770822086
ඒ.එම්.ඩබ්.ඩබ්. විපුලසේන මයා කළමණාකරණ සහකාර 0712205085
     
ප්‍රධාන කාර්යභාරය
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයතුල කාර්යය මණ්ඩල සකස්කිරීම සහ සියළු විභාග පැවැත්වීම.
පළාත් මට්ටමින් පාසල් අවසන්වාර විභාග පැවැත්වීම.
පළාත් මට්ටමින් පෙර පුහුණු පරීක්‍ෂණ 4/5,10/11 ශ්‍රේණි සදහා පැවැත්වීම.
පළාත් මට්ටමින් ශිෂ්‍ය දත්ත පාසල්, විෂය මට්ටමින් රැස්කිරීම.
විභාග ප්‍රතිළුල රැස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය කොට ප්‍රසිද්ධ කිරීම.
විභාග පාදක කරගෙන පර්යේෂණ පැවැත්වීම.

පාසල්  අවසාන වාර පරීක්‍ෂණය - 2018

3, 4, 5 ශ්‍රේණි සඳහා කාල සටහන
6, 7, 8, 9 ශ්‍රේණි සඳහා කාල සටහන
10, 11 ශ්‍රේණි සඳහා කාල සටහන

2018 තෙවන වාර - පිළිතුරු පත්‍ර

2018 දෙවන වාර - පිළිතුරු පත්‍ර
2017 තෙවන වාර - පිළිතුරු පත්‍ර
2017 දෙවන වාර - පිළිතුරු පත්‍ර
2016 තෙවන වාර - පිළිතුරු පත්‍ර
2016 දෙවන වාර - පිළිතුරු පත්‍ර