ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
204247
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ජේ.පී.ප්‍රසාද් ජයවර්ධන මයා
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Lankapura
Thamankaduwa
පොළොන්නරුව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
027-2222185
පැක්ස්
027-2222184 / 027-2222185
විද්‍යුත් ලිපිනය
zonalpl@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ජේ.පී.ප්‍රසාද් ජයවර්ධන මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 027-2222185
එස්.එන්. නිශ්ශංක ප්‍රනාන්දු මයා ස. අ .අ. පාලන
027-2226881
පී.ආර්. වසන්ත රණසිංහ මයා ස. අ .අ. සැලසුම්
025-2222257
ඩබ්.එම්.එල්.සී.කේ. වාසලමුදලි මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන- 02
025-2222523
කේ.එල්.යූ. පාලිත මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන-03 025-2222523
ආර්.ඩී.සී.කේ. ගුණවර්ධන මයා ගණකාධිකාරී
027-2226982
එන්.එන්.පී.එම්.නවරත්න මිය. පරිපාලන නිළධාරී
027-2222184
පී. ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර 027-2222184
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 02
පාසල් සංඛ්‍යාව 52
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 26459
ගුරු ප්‍රමාණය 1410
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
තමන්කඩුව ඒ.එච්.එම්. මුස්තෆා මයා
071-5732180
30
ලංකාපුර කේ.ඒ. ජයසිරි මයා
071-9337544
19
 
කලාප කාර්යාල