ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Thamankaduwa කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
33
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
1021
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
20625
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
120069
NCP/P/P/TK/Royal Central Collage
027-2222039I.K.R. Wijayawansha
220070
NCP/P/P/TK/Aluthwewa M.V
027-2226538D.M.W. Dissanayake
320071
NCP/P/P/TK/Kaduruwela Nagara M.V
027-2225055C.K. Pathirana
420072
NCP/P/P/TK/Palugasdamana M.V
027-2224777V.N.D. Veenadhipathi
520073
NCP/P/P/TK/Thopawewa M.V
027-2223148D.M.U. Dissanayake
620074
NCP/P/P/TK/Shanthi M.V
0273127263W.W.M.P.S.L. Bandara
720075
NCP/P/P/TK/Sewamuktha Kandaura M.V
027-2222128D.M.G. dayarathna
820076
NCP/P/P/TK/Vijayaraja M.V
027-3120945G.Sarath wijesinghe
920077
NCP/P/P/TK/Parakrama Samudraya M.V
-W.W.M.P.S.L. Bandara
1020078
NCP/P/P/TK/Ambanganga Dakunu Ela P.V
-Rev. C.D.K. Magammana Thero
1120080
NCP/P/P/TK/Kandawra K.V
-W.M. Jayasinghe
1220081
NCP/P/P/TK/Kadawalawewa M.V
0715798969V.H.C.S. Kumarisiri
1320082
NCP/P/P/TK/Kalahagala P.V
072-0554707U.V.N.N. Priyadarshani
1420083
NCP/P/P/TK/Galthambarawa K.V
071-8097561M.G.A.C. Kumara
1520084
NCP/P/P/TK/Nikawewa Gaminl K.V
0273121213C.S. Wimalasekara
1620085
NCP/P/P/TK/Bendiwewa M.V
027-2227190M.K.B.A. Munaweera
1720086
NCP/P/P/TK/Laksha uyana K.V
027-2054545G.H.M. Nimal Nawarathne
1820087
NCP/P/P/TK/Wewethenna Thakshila P.V
-I.B. Gankewala
1920088
NCP/P/P/TK/Wijayabahupura V
-T.M.V. Thennakoon
2020090
NCP/P/P/TK/Singhapura K.V
-S.M.E.N. Senavirathna.
2120091
NCP/P/P/TK/Sinharajapura K.V
071-8064910I.M.G.A. Wimaladarmasooriya
2220092
NCP/P/P/TK/Seevali K.V
027-2056372S.D.K.S. Senadeera
2320093
NCP/P/P/TK/Ethumalpitiya Primary School
027-2053053J. M. Bandara Manike
2420094
NCP/P/P/TK/ Palugasdamana K.V
071-8130626A.S. Nandani
2520154
NCP/P/P/TK/Polonnaruwa Mu.M.V
027-2223015N.M.Mohideen Bawa
2620156
NCP/P/P/TK/Al Ashar Mu M.V
-H.M. Kaleel
2720157
NCP/P/P/TK/Al Aksha Mu M.V
071-3059544M.H. Faheer
2820158
NCP/P/P/TK/Pudoor Muslim K. V
-N.M. Mohideen Bawa
2920163
NCP/P/P/TK/Al Mina Mu K. V.
-K.L.M. Safahir
3020225
NCP/P/P/TK/Sri Indaratana .V
027-5685179S.T Jayawardana
3120233
NCP/P/P/TK/Rajakeeya Primary School
027-2222114K.K. Siripala
3220241
NCP/P/P/TK/Zahira Primary School
027-205193I.S.L. Fawsul Ameer
3320245
NCP/P/P/TK/Janadhipathi K.V
0272223838