ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 3 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
305329
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඩබ්.එම්.එල්.සී.කේ. වාසලමුදලි මිය
ඒ.ඩී.ටී.එස්. ෆොන්සේකා මිය
පි.ජි.ඒස්. අනිල් කුමාර මයා
එච්.ඩබ්.සී.එන්. කුලසිංහ මිය
බී.ජී.එස්. කුමාරි මිය
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Aralaganvila
Dimbulagala
Welikanda
දිඹුලාගල අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
027-2051106
පැක්ස්  027-2051106 / 027-2051105
විද්‍යුත් ලිපිනය zedimbulagala@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය

ඩබ්.එම්.එල්.සී.කේ. වාසලමුදලි මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 027-2051025
ඒ.ඩී.ටී.එස්.ෆොන්සේකා මිය ස.අ.අ. පාලන 027-2051106
 පි.ජි.ඒස්. අනිල් කුමාර මයා ස.අ.අ. සැලසුම් 027-2051104
එච්.ඩබ්.සී.එන්. කුලසිංහ මිය ස. අ. අ. සංවර්ධන 0272051170
  ගණකාධිකාරී 027-2051105
බී.ජී.එස්. කුමාරි මිය පරිපාලන නිළධාරී 027-2051106
ටී.ඩබ්.ටී. කළුආරච්චි මයා මාණ්ඩලික සහකාර 027-2051106
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 104
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 24,816
ගුරු ප්‍රමාණය 1,428
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
දිඹුලාගල ඊ.ඒ.එච්.කේ. එදිරිසිංහ මයා   32
අරලගංවිල ආර්.එම්.ටි.ඩබ්. තිලකරත්න මයා 027-2051165 31
වැලිකන්ද සී.ආර්.ඒ.එල්.එස්.රණසිංහ මයා 027-2051163 41