ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)
2019 සා.පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂක මෘදුකාංගය
2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
අනුරාධපුර කලාපය - සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය)
2019 තෙවන වාර විභාග පිළිතුරුපත්
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
349950
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඩබ්.එම්.එල්.සී.කේ. වාසලමුදලි මිය
එල්.කේ. රත්නායක මිය
එච්.ඩබ්.සී.එන්. කුලසිංහ මිය
පි.ජි.ඒස්. අනිල් කුමාර මයා
බී.ජී.එස්. කුමාරි මිය
වයි.එම්.මංජුල ප්‍රියදර්ශන මයා
 

කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Aralaganvila
Dimbulagala
Welikanda
දිඹුලාගල අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
027-2051106
පැක්ස්
027-2051106 / 027-2051105
විද්‍යුත් ලිපිනය zedimbulagala@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය

ඩබ්.එම්.එල්.සී.කේ. වාසලමුදලි මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
027-2051025
එල්.කේ. රත්නායක මිය
ස.අ.අ. පාලන
027-2051106
එච්.ඩබ්.සී.එන්. කුලසිංහ මිය
ස. අ. අ. සංවර්ධන
0272051170
 
පි.ජි.ඒස්. අනිල් කුමාර මයා
ස.අ.අ. සැලසුම්
027-2051104
ගණකාධිකාරී
027-2051105
බී.ජී.එස්. කුමාරි මිය
පරිපාලන නිළධාරී
027-2051106
වයි.එම්.මංජුල ප්‍රියදර්ශන මයා
මාණ්ඩලික සහකාර
027-2051106
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 104
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 24,574
ගුරු ප්‍රමාණය 1,449

ඊ.ඒ.එච්.කේ. එදිරිසිංහ මයා
ආර්.එම්.ටි.ඩබ්. තිලකරත්න මයා


කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
දිඹුලාගල ඊ.ඒ.එච්.කේ. එදිරිසිංහ මයා 027-2051163 32
අරලගංවිල ආර්.එම්.ටි.ඩබ්. තිලකරත්න මයා 027-2051165 31
වැලිකන්ද පී.ජී.එස්. අනිල් කුමාර මයා 027-2051163 41