ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
242194
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ඒන්.එස්. අම්මුදුවගේ මිය
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Galenbindunuwewa
Kahatagasdigiliya
Mihintale
ගලෙන්බිදුණුවැව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2258245
පැක්ස් 025-2258245
විද්‍යුත් ලිපිනය rathnayakaedv@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ඒන්.එස්. අම්මුදුවගේ මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 025-2258245
වයි.ආර්.වයි.ඩී. එල්ලාවල මෙය ස.අ.අ. පාලන 025-2258248
ඒ.බී. යූසුප් මයා ස. අ. අ. සැලසුම් 025-2258248
එම්.ඩී. සෙනෙවිරත්න මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන 025-3242604
බී.ඒ.ඒ. විජේරත්න මයා ගණකාධිකාරී 025-2258382
  පරිපාලන නිළධාරී -
කේ.බී. රත්නායක මයා ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර 025-2258245
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 95
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 24,451
ගුරු ප්‍රමාණය 1,806
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කහටගස්දිගිලිය ටී. ප්‍රේමරත්න මයා 0720726910 40
ගලෙන්බිදුණුවැව අයි.ආර්.නාකන්දල මිය 0714479245 36
මිහින්තලේ එම්.ජී.ජේ. රාමනායක මයා 0713550330 18