ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)
2019 සා.පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂක මෘදුකාංගය
2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
අනුරාධපුර කලාපය - සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය)
2019 තෙවන වාර විභාග පිළිතුරුපත්
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
349916
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ඒන්.එස්. අම්මුදුවගේ මිය
ඒ.බී. ජෝශප් මයා
අයි.ආර්.නාකන්දල මිය
එෆ්.එස්. අමීත් මිය
ආර්.එම්.ඩී.බි. රත්නායක මයා
 

කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Galenbindunuwewa
Kahatagasdigiliya
Mihintale

ගලෙන්බිදුණුවැව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2258245
පැක්ස් 025-2258245
විද්‍යුත් ලිපිනය rathnayakaedv@gmail.com

අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ඒන්.එස්. අම්මුදුවගේ මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 025-2051200
ඒ.බී. ජෝශප් මයා ස.අ.අ. පාලන 025-2258248
අයි.ආර්.නාකන්දල මිය ස. අ. අ. සංවර්ධන 025-3242604
එෆ්.එස්. අමීත් මිය ස. අ. අ. සැලසුම් 025-2258248
ඩි.පී.ඩී. සේරසිංහ මයා ගණකාධිකාරී 025-2258382
  පරිපාලන නිළධාරී -
ආර්.එම්.ඩී.බි. රත්නායක මයා ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර 025-2258245

තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 95
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 24,451
ගුරු ප්‍රමාණය 1,806

ඊ.එම්.ඒ.සී. වීරතුංග මිය එම්.ජී.එන්. රාමනායක මිය ඩී.එම්. පතිරණ මිය

කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කහටගස්දිගිලිය ඊ.එම්.ඒ.සී. වීරතුංග මිය 0718335789 40
ගලෙන්බිදුණුවැව එම්.ජී.එන්. රාමනායක මිය 0702814028 36
මිහින්තලේ ඩී.එම්. පතිරණ මිය 0711379938 18