ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)
2019 සා.පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂක මෘදුකාංගය
2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
අනුරාධපුර කලාපය - සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය)
2019 තෙවන වාර විභාග පිළිතුරුපත්
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
349944
Username
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් එච්.එම්. තිලක බංඩාර මයා
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
පොදු ආකෘති පත්‍ර
03 - අලුත් අකෘති පත්‍රයක් මුද්‍රණය කිරීම
05 - 1357, 1381, 1386, යන මුදල් රෙගුලාසිය යටතේ හදිසි අනතුරු නිවාඩු

21- නොමිලේ දෙන නිවාඩු දුම්රිය බලපත්‍රය ඉල්ලුම් කිරීමයි

29 - ආදායමෙන් පසු ගෙවීම් සදහා ඉදිරිපත් කෙරෙන නිවාඩු ඉල්ලුම්       පත්‍රය
34a - පොදු අකෘති පත්‍රය
35 - පොදු අකෘති පත්‍රය
35a -අතීකාල දීමනා වවුචර්ය
38 - පොදු අකෘති පත්‍රය
39 - පොදු අකෘති පත්‍රය
42 - H අක්ෂරය දරන ගණනය
47 - ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ ලේඛණය
53a - වීශ්‍රාම වැටුප් හිමි නිලධාරින් පිළිබද චාර්යා සටහන
55 - පොදු අකෘති පත්‍රය
70 - පොදු අකෘති පත්‍රය
71 - පොදු අකෘති පත්‍රය
77 - පොදු අකෘති පත්‍රය
86 - වැන්දඹු හා අනත්තරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය
86a -වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්තරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය
87- වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය
92 -මෝටර් වාහනයක් මෝටර් සයිකලයක් / ස්කූටරයක් හෝ පාගන       බයිසිකලයක් මිළ දි ගැනීම සදහා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය
103 - ණය මුදල් අලුත් කිරීම
124 - පොදු අකෘති පත්‍රය
125a - නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය
126 - ශ්‍රී ලංකාවේන් බැහැර ගත කිරීම සදහා නිවාඩු ඉල්ලීම
134 - ඉඩම් අත්කර/ බදු ගැනීමට අවසර ඉල්ලීමේ අයදුම්පත
142 - වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩලය - I වැනි අකෘති පත්‍රය
142a - වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩලය - II වැනි අකෘති පත්‍රය
147 - පොදු අකෘති පත්‍රය
157 - “හිමිකම් නොපාන බවට සහතිකයක්” දෙන ලෙස ඉල්ලුම් කිරීම
157a -157 අ (7) වන ව්‍යාවස්ථාව සහ 161 (ඈ) (iii) වන ව්‍යවස්ථාව
158 - සියලු දෙනා විසින් මෙය දැනගත යුතුය
160 - පොදු අකෘති පත්‍රය
161 - ශ්‍රී ලංකාව
169 - පොදු අකෘති පත්‍රය
176 - විවාහක / අවිවාහක තත්වය සහ පදිංවි පිළිබද ප්‍රකාශය
177 - ගමන් වියදම් ඉල්ලීම
178 - සේවා ස්ථාන මාරුවකදී ගමන් වියදම් ඉල්ලීම
185 - පඩි වැඩි කිරිම් සහතික පත්‍රය
186 - පොදු අකෘති පත්‍රය
192 - පොදු අකෘති පත්‍රය
199 - ආරෝග්‍ය ශාලාවට යවනු ලබන කම්කරුවෙකු පිළිබද වාර්ථාව
217 - දිවයිනෙන් පිට නිවාඩු වෛද්‍ය පරික්ෂණය සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
220 - ඇතුල්වීම තහනම්
221 - දුම්බීම තහනම්
222 - (කාර්යාලිය ටැලිපෝනවලින් ලබාගන්නා) පෞද්ගලික ඇමතුම් පිළිබද       ලේඛණය
224 - වැන්දඹු හා අනත්තරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය දායකයාගේ විවාහය පිළිබද තොරතුරු
225 - රාජකාරි මුදල් ඇණවුම් සදහා
226a - (දවසේ පඩි ලබන) සේවකයාගේ චාරියා සටහන
230b - ප්‍රශංසා සහා දෝෂ දර්ශන
230c - වාර්ෂික රහස්‍ය වාර්තාව
232 - වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම් ගෙවීම් සහා නියෝග
233 - අංක (2) සහ (3) සහ 68 හා 69 දරන මුදල් රෙගුලාසි යටතේ ව්‍යාපෘතින්       හෝ  වැය     විෂයයන් උඩ අතිරේක  වියදම් දැරීම සදහා බලය ඉල්ලා       සිටිමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
234 - විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි මාසික වැටුප් ලබන සේවකයන්ගේ) චාරියා සටහන
235 - ඇප තිරණය කිරීම පිළිබද නිර්දේශය
250 - තාවකාලික වවුචර්ය
251 - පොදු අකෘති පත්‍රය

262 - නිවාසයක් තැනීම/නිවාසක වැඩ නිම කිරීම සදහා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය

262a - නිවාසයක් තැනීම සදහා ඉඩමක් හෝ නිවාස දේපලක් හෝ අත්පත් කර       ගැනීම සදහා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය
263 - ගිවිස්නාව
264 - ඇප ඔප්පුව
265 - අවලංගු නොකල හැකි ඇටෝර්නි බලපත්‍රය
265a-අවලංගු නොකල හැකි ඇටෝර්නි බලපත්‍රය
271 - ශීර්ෂයක් යටතේ වු ඉතිරිවිම් එම ශීර්ෂයේම තවත් වැඩ සටහනකට මාරු       කිරිම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
272 - පොදු අකෘති පත්‍රය
274 - විශ්‍රාමිකයන් වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාමිකයන් හා යැපෙන දරුවන්ට නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
278 - දිවුරුම හා ප්‍රතිඥාව
279 - බැදීම් පත්‍රය
280 - දැනුම් දෙන ලද බැදීම් - ප්‍රතිශෝධන / අවලංගු විම
281 - පොදු අකෘති පත්‍රය
284 - මු.රෙ.104 (4) යටතේ අලාභයක් පිළිබද අවසන් වාර්තාව
285 - මු.රෙ.109 යටතේ අලාභයන් පොතෙන් කපාහැරිම සදහා  ඉල්ලුම් පත්‍රය
286 - ඉඩදිය හැකි ප්‍රතිශතයන් තුළ අලාභහානි/ කපාහරින ලද සමාන්‍ය 
      ඉඩහැරීම් අතිරික්තයන් පිළිබද වාර්තාව