ශිෂ්‍යත්ව පෙරහුරු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව පෙරහුරු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය හා පිළිතුරු පත්‍රය
ප්‍රාථමික අංශය,
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2020-08-14

පොත් 10,000 ලිවීමේ දීපව්‍යාප්ත වැඩසටහනක්

ඔබ 1 වසරේ සිට 13 වසර දක්වා රජයේ හෝ ජාත්‍යන්තර පාසැලක ඉගෙන ගන්නා දරුවෙක් නම් COVID -19 තත්ත්වය හේතුවෙන් ලබා දී ඇති නිවාඩු . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2020-04-09

දරුණු CovID-19 වසංගතය මැඩපවත්වන්න කටයුතු කරමු
පවතින වසංගත තත්ත්වය මැඩ පවත්වන්න පාසල් දරුවන් දැනුම්වත් කිරිම හා එමගින් එම පවුල් වශයෙන් නිසි පරිදි ආරක්ෂා කිරී . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2020-03-24

2019 - යොවුන් පරිගණක විද්‍යාඥයා තරඟාවලියේ අනුරපුර හපන්නු....
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ජාතික මට්ට්මේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ ශූරයෝ ත . . . වැඩිදුර කියවන්න.
- 2020-01-18

ජාතික මට්ටමේ පරිගණක උපාංග හා ජාල නඩත්තු වැඩසටහන - 2019.
පාසල් පද්ධතියේ පවතින පරිගණකයන්හි වගකීම් සහිත කාලයෙන් පසු නඩත්තු සම්බන්ධයෙන් පැවති බරපතල ගැටඵ හේතුවෙන් ඊට විස . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP. - 2019-09-17

ඔලිම්පියාඩ් තරඟය -2019 ප්‍රථම ස්ථානය උතුරු මැදට...
විද්‍යා අධ්‍යාපනයට අවතීරණ වන සිසුන්ට විද්‍යා සංකල්ප හා කුසලතා සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පුළුල් අවකාශයක් සැපයීමටත්, සු . . . වැඩිදුර කියවන්න.
- 2019-08-19

දුෂ්කර ගුරුභවතුන්ගේ පහසුව සඳහා ජංගම සේවයක්....
අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර පාසල්වල සේවය කරන ගුරුවරුන්ගේ පහසුව සඳහා ඔවුන්ගේ ආයතනික කටයුත . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Zonal Education Office - Anuradhapura - 2019-06-27

කලාප කාර්යාලයීය අනධ්‍යන සේවක ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහනක්
අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපීය සංවර්ධනය උදෙසා නිහඩ සේවයක් සලසන කර්යාලයයීය අනධ්‍යන සේවකයින්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසට . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Zonal Education Office - Anuradhapura - 2019-03-24

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරීන් ස්ථානගත කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය
උක්ත කරුණට අදාල 2018 7.18 දින පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පල කරන ලද දැන්වීමට අමතර වශයෙනි.

2018.12.31 දිනට වි . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP. - 2018-09-25

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව හා අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2018 උපදෙස් රැස්වීම.
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව හා අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2018 උපදෙස් රැස්වීම.

අයදුම්පත්‍ර . . . වැඩිදුර කියවන්න.
- 2018-07-21

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරඟාවලිය - 2018
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරඟාවලිය,පාසල්, කලාප, පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටමේ වාර්ෂික තරඟාවලිය පැවැත්වීම සඳහා . . . වැඩිදුර කියවන්න.
- 2018-04-24

“ සතුන්ටින් ප්‍රීතීමත්ව ක්‍රියාකාරි වෙමු “ සිඟිති ක්‍රිඩා උළෙලක් .
2018.02.23 වන දින අ/ හිරිවඩුන් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ “ සතුටින් ප්‍රීතිමත්ව ක්‍රියාකාරි වෙමු “ යන තේමාව මුල් කර ගනිමින . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Hiriwadunna Vidyalaya - 2018-02-26

2017 වර්ෂය ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙයන් දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා හිරිවඩුන්න විදයාලයෙන්..
2017 වර්ෂෙය් පැවති ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා කැකිරාව කලාපයේ අ/හිරිවඩුන්න විද්‍යාලෙය් සිසුන් 104 ක් පෙනි සිටි අතර .ලකුණු . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Hiriwadunna Vidyalaya - 2018-01-24