ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 7 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)
2019 සා.පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂක මෘදුකාංගය
2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
අනුරාධපුර කලාපය - සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය)
2019 තෙවන වාර විභාග පිළිතුරුපත්
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
349930
Username
Director of Education Department North central Province
අංශ ප්‍රධානී
එස්.එම්.ඩබ්. සමරකෝන් මයා
Education North central Province
ජේ.පී. ප්‍රසාද් ජයවර්ධන මයා
 
පාලන අංශය
දුරකථනය 025-2222532
පැක්ස් 025-2222674
විද්‍යුත් ලිපිනය  
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
එස්.එම්.ඩබ්. සමරකෝන් මයා අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ජේ.පී. ප්‍රසාද් ජයවර්ධන මයා නියොජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ඩබ්.එම්. උපුල් ශාන්ත වීරකෝන් මයා පරිපාලන නිලධාරී
ජෙ.ඒ. ලලිතා රණසිංහ මිය ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර
කාර්යය මණ්ඩලය
  නම තනතුර
1 එස්.කේ.ආර්. දිනේෂිකා මිය කළමණාකරණ සහකාර
2 ඩී. ලක්‍ෂ්මී විජේසේකර මිය කළමණාකරණ සහකාර
3 ඩී.එල්. විජේසේකර මිය කළමණාකරණ සහකාර
4 ඩී.එම්.කේ. දිසානායක මිය කළමණාකරණ සහකාර
5 ආර්.එම්.කේ.සී. රාජකරුණා මිය සංවර්ධන නිලධාරී
6 කේ.එම්.පී.සී. කරුණානායක මිය සංවර්ධන නිලධාරී
7 ඩී.එම්. සරෝජනී නිර්මලතා මිය සංවර්ධන නිලධාරී
8 ජී.එම්.එස්. හේරත් මිය සංවර්ධන නිලධාරී
9 ජී.ඩබ්ලිව්.එස්. සමන්මලී මිය සංවර්ධන නිලධාරී
10 ටී.ඩී. කල්දේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී
11 එස්.ජී.යූ. ශෂිප්‍රභා ජයවීර මෙ.ය සංවර්ධන නිලධාරී
12 එ.වී.අයි.එන්. රත්නායක මිය. කළමණාකරණ සහකාර
13 ඩි.එන්. ධර්මසේන මෙය කළමණාකරණ සහකාර
14 ඒ.එස්.එන්. ආරියදාස මිය කළමණාකරණ සහකාර
15 ඩබ්.කේ.කේ.එම්.කේ. විජේසේකර මිය කළමණාකරණ සහකාර
16 එන්.එම්.එන්.යු. නවරත්න මිය කළමණාකරණ සහකාර
17 එච්.එස්.ඩී. හේරත් මිය කළමණාකරණ සහකාර
18 පී.කේ.ජි.එම්.එච්.කොටුවේගෙදර මිය කළමණාකරණ සහකාර
19 ඒ.එච්. හිමාෂා මිය කළමණාකරණ සහකාර
20 පී.එම්. නවසරතිලකම් මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
21 කේ. කරුණාරත්න මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
22 අනුපමා එරන්දි වික්‍රමනායක දුරකතතන ක්‍රියාකාරිනි
ප්‍රධාන කාර්යභාරය
  • කලාප කාර්යාල වලින් තොරතුරු ලබාගැනීම, පවත්වාගෙන යාම හා නිකුත්කිරීම.
  • අ.පො.ස. උ.පෙළ බාහිර අයදුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම.
  • ගුරු / විදුහල්පති සේවයේ ස්ථාන මාරු - අන්තර් කලාප හා අන්තර් පළාත්.
  • ගුරු සේවයේ සේවය ස්ථිර කිරීම හා විධිමත් පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.
  • විදුහල්පති සේවයේ ස්ථිර කිරීම, කාර්යයක්‍ෂමතා කඩඉම්, සේවා දීර්ඝ කිරීම හා විශ්‍රාම ගැන්වීම.
  • ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පති වරුන් සම්බන්ධ විනය කටයුතු ඉටුකිරීම.
  • කණිෂ්ඨ සේවයේ පත්වීම් ස්ථිර කිරීමේ සිට විශ්‍රාම ගැනිවීම දක්වා සියළු කටයුතු ඉටුකිරීම.
  • ගුරු සේවයේ හා විදුහල්පති සේවයේ අධ්‍යයන නිවාඩු හා විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීමට අදාල රාජකාරි ඉටුකිරීම.