ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
204247
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
එම්.ඒ. පියරත්න මයා
 
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Horowpathana
Kebithigollewa
Medawachchiya
Padaviya
කැබිතිගොල්ලෑව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2298615
පැක්ස් 025-2298615
විද්‍යුත් ලිපිනය kbgzeopl@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එම්.ඒ. පියරත්න මයා
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2298615
පී.ඩී. විජේකාන්ති මෙය
ස.අ.අ. පාලන
025-2298615
ඩබ්.එම්.එච්.කේ. ප්‍රනාන්දු මයා
ස.අ.අ. සැලසුම්

025-2298689

ඩී.එස්. දිසානායක මයා
ස. අ. අ. සංවර්ධන

025-2298556

එම්. සුජාතා මිය
ගණකාධිකාරී
025-2298069
පී.කේ.ආර්.එස්. මැණිකේ මිය පරිපාලන නිළධාරී

025-2298615

එම්.ආර්. සුරවීර මයා ප්‍රධාන කලමනාකරණ සහකාර
025-2298615
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 04
පාසල් සංඛ්‍යාව 127
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 31,564
ගුරු ප්‍රමාණය 2,007
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කැබිතිගොල්ලෑව ජී.තිලකරත්න මයා
071-5866232
25
පදවිය ටී.පී.ජයසිංහ මයා
071-2841745
17
මැදවච්චිය ජී.තිලකරත්න මයා
071-5866232
42
හොරොව්පොතාන ටී.බී.ජයසූරිය මයා
071-4478127
41