ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 3 ක් නරඹමින් සිටියි.
201543
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එච්.එම්.ජී.ඩී.ඩී. හේරත් මිය
අයි.එම්.ඒ.ටී. දිසානායක මෙය
ඩබ්.එම්. සිසිල් විජේසිංහ මයා
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Galnewa
Rajanganaya
Thalawa
Thambuttegama
තඹුත්තේගම අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2276248
පැක්ස් 025-2276248
විද්‍යුත් ලිපිනය zthambuttegama@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එච්.එම්.ජී.ඩී.ඩී. හේරත් මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2276248
බී.එම්.සී.එන්.කුලරත්න මිය. ස. අ .අ. පාලන
025-2276248
ටී.එම්.එන්.එස්.තිලකරත්න මිය ස. අ. අ. සැලසුම්
025-2276911
සී.පී.තෙන්නකෝන් මිය. ස. අ. අ. සංවර්ධන
025-2275114
කේ.ජී.එස්.කැන්දගොල්ල මිය. ගණකාධිකාරී
025-2275116
ඩබ්.එම්. සිසිල් විජේසිංහ මයා පරිපාලන නිළධාරී
025-2276248
එස්.සුමනාවති මිය. ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර 0252276248
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 04
පාසල් සංඛ්‍යාව 72
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 32332
ගුරු ප්‍රමාණය 1697
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
තලාව ඩී.ඩබ්.එම්.ඩබ්.ඩබ්. දිසානායක මයා
077-7748809
29
තඹුත්තේගම ඩී.එම්.එස්. සුනිල් ජයසිංහ මයා 0710749050
15
රාජාංගනය ඩී.එම්.එස්. සුනිල් ජයසිංහ මයා
071-0749050
11
ගල්නෑව ජී. වී. වික්‍රමසිංහ මයා
071-2508445
17
 
කලාප කාර්යාල