ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
305323
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ජේ.එම්.කේ.ආර්. බණ්ඩාර මයා
බී.එම්.සී.එන්. කුලරත්න මිය
ආර්.ඊ.ඩබ්.එම්.පී.එන්. බණ්ඩාර මිය
ටී.එම්.එන්.එස්.තිලකරත්න මිය
සී.පී. තෙන්නකෝන් මිය.
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Galnewa
Rajanganaya
Thalawa
Thambuttegama
තඹුත්තේගම අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2276248
පැක්ස් 025-2276248
විද්‍යුත් ලිපිනය zthambuttegama@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ජේ.එම්.කේ.ආර්. බණ්ඩාර මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2276248
බී.එම්.සී.එන්.කුලරත්න මිය. ස. අ .අ. පාලන
025-2276248
ආර්.ඊ.ඩබ්.එම්.පී.එන්. බණ්ඩාර මිය ස. අ .අ. පාසල් කටයුතු
071-2809676
ටී.එම්.එන්.එස්.තිලකරත්න මිය ස. අ. අ. සැලසුම්
025-2276911
සී.පී. තෙන්නකෝන් මිය. ස. අ. අ. සංවර්ධන
025-2275114
එච්.එම්.එස්.එන්.කේ. අබේරත්න මිය ගණකාධිකාරී
025-2275116
ඩබ්.එම්. සිසිල් විජේසිංහ මයා පරිපාලන නිළධාරී
025-2276248
ජේ. සුමනාවති මිය. ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර 0252276248
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 04
පාසල් සංඛ්‍යාව 72
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 38215
ගුරු ප්‍රමාණය 1725
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
තලාව එස්. ධර්මරත්න මයා
071-6084786
30
තඹුත්තේගම ආර්.පී. කරුණාරත්න බණ්ඩාර මයා 071-8344381
15
රාජාංගනය ඩබ්.එස්. ප්‍රනාන්දු මයා
072-4480447
11
ගල්නෑව සුනිල් ජයසේකර මයා
072-3047690
16