ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
204247
Username
එච්.ආර්.යූ.බී. හිටිගම මයා
ඩි.එන්.ඩබ්. බංඩාර මයා
ටී.ඒ.ඩී. යමුණා ගීතාංජලී මිය
 
ඩී.පී.ජී. අනෝමලාල් පීරීස් මයා
ඒ.එච්.එම්. රංජනී මෙය
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Elahara
Hingurakgoda
Medirigiriya
හිගුරක්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 027-2246243
පැක්ස් 027-2246243
විද්‍යුත් ලිපිනය planning@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එන්.එම්.කේ.බී.නවරත්න මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 027-2246243
එච්.ආර්.යූ.බී. හිටිගම මයා ස.අ.අ. පාලන 027-2246243
ඩි.එන්.ඩබ්. බංඩා මයා ස.අ.අ. සැලසුම් 027-2245968
ටී.ඒ.ඩී. යමුණා ගීතාංජලී මිය ස. අ. අ. සංවර්ධන 025-3242606
 ඩී.පී.ජී. අනෝමලාල් පීරීස් මයා ගණකාධිකාරී  027-2245844
ඒ.එච්.එම්. රංජනී මෙය පරිපාලන නිළධාරී 027-2246243
ජී.එම්.ජයතිලක බණ්ඩාර මයා ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර 027-2246243
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 93
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 34670
ගුරු ප්‍රමාණය 1990
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
හිගුරක්ගොඩ ගිරිතලේ සිරි සුජාත හිමි 0718049000 32
මැදිරිගිරිය ඩබ්.එම්. සේනවිරත්න බණ්ඩා මයා 071-8319253 32
ඇලහැර ටී.එම්.ඒ.කේ. තෙන්නකෝන් මයා 072-4905751 29
 
කලාප කාර්යාල