ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 3 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)
2019 සා.පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂක මෘදුකාංගය
2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
අනුරාධපුර කලාපය - සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය)
2019 තෙවන වාර විභාග පිළිතුරුපත්
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
349940
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ටී.ඒ.ඩී. යමුණා ගීතාංජලී මිය
එච්.ආර්.යූ.බී. හිටිගම මයා
ඩි.එන්.ඩබ්. බංඩාර මයා
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Elahara
Hingurakgoda
Medirigiriya
හිගුරක්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 027-2246243
පැක්ස් 027-2246243
විද්‍යුත් ලිපිනය planning@gmail.com
වෙබ් ලිපිනය www.zeduhg.lk
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ටී.ඒ.ඩී. යමුණා ගීතාංජලී මිය
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 027-2246243
එච්.ආර්.යූ.බී. හිටිගම මයා
ස.අ.අ. පාලන 027-2246243
ඩි.එන්.ඩබ්. බංඩාර මයා
ස.අ.අ. සැලසුම් 027-2245968
ඒස්.ඒම්.ෙජ්.බි. සමරකෝන් මිය
ස. අ. අ. සංවර්ධන 025-3242606
වි. කුගදාස මයා
ගණකාධිකාරී  027-2245844
පරිපාලන නිළධාරී 027-2246243
ඩබ්.ඒ.යූ.පී. වීරසිංහ මයා
ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර 027-2246243
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 95
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 37253
ගුරු ප්‍රමාණය 2005
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
හිගුරක්ගොඩ

ඒ.එච්.ඩබ්.ආර්. තීක්‍ෂණ මයා

0718077514 33
මැදිරිගිරිය ඩබ්.ජී. සේනවිරත්න බණ්ඩා මයා 071-8319253 34
ඇලහැර එච්.එම්.එස්.බී. හේරත් මයා 072-9590528 28