ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
371664
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එච්.එම්.එස්.බී. හේරත් මයා
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
ඇලහැර අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය 0662056604
විද්‍යුත් ලිපිනය elaharadivisional@gmai.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එච්.එම්.එස්.බී. හේරත් මයා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 072-9590528
- කොට්ඨාස සහායක -
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව 07
පාසල් සංඛ්‍යාව 28
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 9302
ගුරු සංඛ්‍යාව 486
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
කේ.ඩී.ජී. දිනූෂා කුමුදුනි මිය කාර්යාල කාර්ය සහයක
- -
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
120176
NCP/P/HG/EH/Bakamoona Mahasen M.M.V
066-2256604Y.A.D.W.G. Samarakoon
220177
NCP/P/HG/EH/Aththanakadawala M.V
027-2057877E.M. Dissanayake
320178
NCP/P/HG/EH/Atharagallewa M.V
076-1503626W.G. Upali
420179
NCP/P/HG/EH/Irahandaketuwewa M.V
027-2050848S.M. Ekanayake
520180
NCP/P/HG/EH/Hagala M.V
0713091069R.W.B.P.K. Athipola
620181
NCP/P/HG/EH/Elahara K.V
066-2256166H.G.A.L. Abewardhana
720182
NCP/P/HG/EH/Ihakuluwewa P.V
071-8657686U.G. Premarathna
820183
NCP/P/HG/EH/Kumara Ella V
071-4681330L.G.N. Chandrasiri
920184
NCP/P/HG/EH/Koottapitiya K.V
-D.L.G. Gunasekara
1020185
NCP/P/HG/EH/Koduruwawa .P.V
072-4910503R.B. Gunathilaka
1120186
NCP/P/HG/EH/Gangeyaya Primary School
0712930170W.G.U.Bandara
1220187
NCP/P/HG/EH/Nikapitiya K.V
071-8979747N.A.K. Bandara
1320188
NCP/P/HG/EH/Jayasiripura K.V
0776474308U.G.Sarath Gurusinghe
1420189
NCP/P/HG/EH/Radavigeoya V.
0776520298C.T.Ratnayake
1520190
NCP/P/HG/EH/Siyambalewa K.V
070-3258340E.N.G.I.K. Thennakoon
1620191
NCP/P/HG/EH/Sinhala Katukaliyawa Primary School
072-9802999A.G. Dissanayaka
1720192
NCP/P/HG/EH/Galmulla K.V
071-9050015G.G.N.P.B. Gannile
1820193
NCP/P/HG/EH/Namalwewa Primary School
072-4910553B.A.C.Tissera
1920195
NCP/P/HG/EH/Mahasen Track 26 P.V
-W.A.M.M. Kularathna Banda
2020196
NCP/P/HG/EH/Sarubima K.V
066-5683068W.M.W.Manike
2120197
NCP/P/HG/EH/C.P De Silva K.V
0716075379M.G.N.S.Damayanthi
2220198
NCP/P/HG/EH/Kahatagahapitiya K.V
027-5686337M.G. Jayasinghe
2320199
NCP/P/HG/EH/Pokunugala Primary School
0714470933R.M.N.S. Rathnayake
2420200
NCP/P/HG/EH/Batuhena Primary School
066-5682994N.M.U.G. Rathanasooriya
2520201
NCP/P/HG/EH/Madudamana P.V
072-3745288D.M.Chandrasiri
2620202
NCP/P/HG/EH/Sirikanduyaya P.V
-N.M.U.G. Rathnasuriya
2720208
NCP/P/HG/EH/Kirioyagama primary School
-D.R. Nawarathna
2820231
NCP/P/HG/EH/Bakamoona Mahasen Primary School
-L.G.K. Wijesiri