ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
228871
Username
ict director
ජේ.එම.පී.එම්. ජයසුන්දර මයා
 
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
දුරකථනය 025-2227475
විද්‍යුත් ලිපිනය directorictncp@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
ජේ.එම්.පී.එම්. ජයසුන්දර මයා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - තො.තා.
   
කාර්යය මණ්ඩලය
නම
තනතුර
U.H.D. දිල්රුක්‍ෂි මිය ගුරු සේවය
ප්‍රධාන කාර්යභාරය

ගුරු තොරතුරු රැස් කිරීම
සිසු තොරතුරු රැස්කිරීම
ICT විෂය සම්බන්ධීකරණය
NEMIS සම්බන්ධීකරණය
මානව සම්පත් සංවර්ධනය
තාක්‍ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව සම්බන්ධීකරණය
පාසල් දත්ත පාදකය හා අධ්‍යාපන වෙබ් අඩවි සම්බන්ධීකරණය
අධ්‍යාපන පර්යේෂණ කටයුතු

බාගත කිරීම්
වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය
වසර වාරය ශ්‍රේණිය පත්‍රය බාගත කිරීම
2018 3 10 i / ii පත්‍රය ( සිංහල මාධ්‍ය )
2018 3 11 i / ii පත්‍රය (සිංහල මාධ්‍ය )
2018 3 10 i / ii පත්‍රය ( දෙමළ මාධ්‍ය )
2018 3 11 i / ii පත්‍රය ( දෙමළ මාධ්‍ය )
2018 3 10 i / ii පත්‍රය ( ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය )
2018 3 11 i / ii පත්‍රය ( ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය )
2018 2 10
i / ii පත්‍රය
2018 2 11
i / ii පත්‍රය
2018 2 12
i පත්‍රය
2018 2 12
ii පත්‍රය
2018 2 12
GIT i / ii පත්‍රය
2017 3 10
i / ii පත්‍රය
2017 3 11
i / ii පත්‍රය
2017 3 12
i / ii පත්‍රය
2017 3 12
i / ii පත්‍රය
           
වාර සටහන
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - 12 / 13 ශ්‍රේණි
කලාපීය තොරතුරු තාක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථාන
අනුරාධපුර
කැකිරාව
ගලෙන්බිදුණුවැව
කැබිතිගොල්ලෑව
තඹුත්තේගම
පොළොන්නරුව
හිගුරක්ගොඩ