ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)
2019 සා.පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂක මෘදුකාංගය
2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
අනුරාධපුර කලාපය - සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය)
2019 තෙවන වාර විභාග පිළිතුරුපත්
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
349916
Username
අතිරේක පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (මුදල්) බී.වි.කේ.බී. බෙනරගම මිය
 
ගිණුම් අංශය
දුරකථනය 025-2222432
පැක්ස් 025-2222432
විද්‍යුත් ලිපිනය  
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර

බී.වි.කේ.බී. බෙනරගම මිය

අතිරේක පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (මුදල්)

ජේ.පී. සිනෙත් මිලින්ද මයා

ගණකාධීකාරී
එල්.ජි.ආර්. ජයසිංහ මයා

කළමණාකරන සහකාර I (මුදල් සහකාර)

කාර්යය මණ්ඩලය
 
නම
තනතුර
1 කේ. ගීතා මිය කළමණාකරන සහකාර I (ප්‍රධාන ලිපිකරු)
2 සී.ආර්. ඉන්දුමති මිය කළමණාකරන සහකාර I
3 ඩී.රංජනි ධනපාල මිය කළමණාකරන සහකාර II
4 එච්.ජී.සී.කේ. ගමගේ මයා සංවර්ධන නිළධාරි
5 එම්. ප්‍රියන්ත මුතුනායක මයා සංවර්ධන නිළධාරි
6 කේ.සී.එස්.රත්නායක මිය සංවර්ධන නිළධාරි
7 ඒ.වී. නිරෝෂා දමයන්ති මිය කළමණාකරන සහකාර II
8 ටී.ඩී.ධම්මිකා සිරිවර්ධන මිය කළමණාකරන සහකාර II
9 පි.එන්.එම්. පතිරණගේ මිය කළමණාකරන සහකාර III
10 ඩී.එම්.ඩී.කේ.කේ.කරුණාරත්න මිය සංවර්ධන නිළධාරි III
11 ඩබ්.ජී.ඩී.බංඩාර මිය සංවර්ධන නිළධාරි III
12 එල්.එච්.එම්.එම්.ඩී. හේරත් මිය සංවර්ධන නිළධාරි III
13 ඊ.එම්.ඒ.එස්.එන්. බංඩාර මිය සංවර්ධන නිළධාරි III
14 ඒ.ජී.අයි.ඩී.සුරවීර මයා සංවර්ධන නිළධාරි III
15 ඩී.එම්.ඒ.එන්.අබේරත්න මෙය කළමණාකරන සහකාර III
16 ඩබ්.ජී.එන්.එල්.වෙත්තසිංහ මිය කළමණාකරන සහකාර III
17 කේ.ඩබ්.පී. ගාමිණි ගුණසිරි මයා කා.කා.ස I
18 එම්.එම්.එම්. නයිසර් මයා කා.කා.ස I