ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
228867
Username
Mrs. Nirmala Ekanayake
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ජේ.කේ.යූ.ඒ. ජයලත් මයා
 
විෂයය අධ්‍යක්‍ෂ
තනතුර
විෂයය
ජෙ.කේ.යු. ජයලත් මයා ප.අ.අ.
පාලන
අමිතා විතානපතිරණ මිය අති.ප.අ.අ.
සංවර්ධන
පී.ඩී.පි. රෝහණ මයා නි.අ.අ. සැලසුම්