ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
204247
Username
Mrs. Nirmala Ekanayake
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ජේ.කේ.යූ.ඒ. ජයලත් මයා
 
දුරකථනය
025-2222430
පැක්ස්
025-2222674
විද්‍යුත් ලිපිනය  
ප්‍රධාන අංශයන්
අංශය
අංශ ප්‍රධාන
දුරකථන අංකය
ජේ.කේ.යූ. ජයලත් මයා
025-2225225
අමිතා විතානපතිරණ මිය
025-2222674
පී.ඩී.පී. රෝහණ මයා
025-2225222
ඒ.සී.කේ.. ප්‍රියංකර මයා
025-2225224
බී.වි.කේ.බී. බෙනරගම මිය
025-2222432
ඩි.එම්.යු.එස්.බී. දිසානායක මයා
025-2222194
අධ්‍යාපන කලාප
කලාපය
කලාප අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය

ජේ.එම්.කේ.ආර්. බණ්ඩාර මයා

025-2225332
එස්.එස්. වේගොල්ල මයා
025-2264233
ඩබ්.එම්. පද්මා කුමාරී වික්‍රමසිංහ මිය
025-2258245
එම්.ඒ.පියරත්න මයා
0252298615
එච්.එම්.ජී.ඩී.ඩී. හේරත් මිය
025-2276248
ජේ.පී.ප්‍රසාද් ජයවර්ධන මයා
027-2222185
එන්.එම්.කේ.බී. නවරත්න මයා
027-2246243
එච්.එච්.වී.එම්.සංජිවනි මිය
027-2279201