ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 9 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
283527
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ඩී.එම්.කේ. ආරියවංශ මිය
පී.ඩී. විජේකාන්ති මෙය
ඩබ්.එම්.එච්.කේ. ප්‍රනාන්දු මයා
එම්. සුජාතා මිය
 
කැබිතිගොල්ලෑව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2298615
පැක්ස් 025-2298615
විද්‍යුත් ලිපිනය kbgzeopl@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ඩී.එම්.කේ. ආරියවංශ මිය
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2298615
පී.ඩී. විජේකාන්ති මෙය
ස.අ.අ. පාලන
025-2298615
ඩබ්.එම්.එච්.කේ. ප්‍රනාන්දු මයා
ස.අ.අ. සැලසුම්

025-2298689

ඩී.එස්. දිසානායක මයා
ස. අ. අ. සංවර්ධන

025-2298556

එම්. සුජාතා මිය
ගණකාධිකාරී
025-2298069
පී.කේ.ආර්.එස්. මැණිකේ මිය
පරිපාලන නිළධාරී

025-2298615

එම්.ආර්. සුරවීර මයා
ප්‍රධාන කලමනාකරණ සහකාර
025-2298615
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 04
පාසල් සංඛ්‍යාව 127
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 31,564
ගුරු ප්‍රමාණය 2,007
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කැබිතිගොල්ලෑව ජී.තිලකරත්න මයා
071-5866232
25
පදවිය ටී.පී.ජයසිංහ මයා
071-2841745
17
මැදවච්චිය ජී.තිලකරත්න මයා
071-5866232
42
හොරොව්පොතාන ටී.බී.ජයසූරිය මයා
071-4478127
41