ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 5 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)
2019 සා.පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂක මෘදුකාංගය
2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
අනුරාධපුර කලාපය - සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය)
2019 තෙවන වාර විභාග පිළිතුරුපත්
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
349934
Username
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් ආර්.එම්.පී. රත්නායක මයා
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
Web Mail
 
සම්බන්ධතාවය

උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,
අනුරාධපුර.

තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම : admin@edncp.lk
   
නම තනතුර  දුරකථනය
ආර්.එම්.පී. රත්නායක මයා
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්
0094-25-2236428
ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
0094-25-2222430
එස්.එම්. ඩබ්. සමරකෝන් මයා
අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( පාලන )
0094-25-2225225
අමිතා විතානපතිරණ මිය
අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සංවර්ධන )
0094-25-2225224
බී.වි.කේ.බී. බෙනරගම මිය
අතිරේක  පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( මුදල් )
0094-25-2222432
ආර්.ඒ.සී.ඒ.කේ. රත්නායක මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සැලසුම් )
0094-25-2225222
 
පාසල් ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරු
009425-2222194
A.C.K. ප්‍රියංකර මයා
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( විභාග )
0094-25-2225225
J.M.P.M. ජයසුන්දර මයා
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( තො. සං. තා. )
0094-25-2237505