ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
305324
Username
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් එච්.එම්. තිලක බංඩාර මයා
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
Web Mail
 
සම්බන්ධතාවය

උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,
අනුරාධපුර.

තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම : admin@edncp.lk
   
නම තනතුර  දුරකථනය
එච්.එම්. තිලක බංඩාර මයා පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් 0094-25-2236428
ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 0094-25-2222430
අමිතා විතානපතිරණ මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සංවර්ධන ) 0094-25-2225224
බී.වි.කේ.බී. බෙනරගම මිය අතිරේක  පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( මුදල් ) 0094-25-2222432
P.D.P. රෝහණ මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සැලසුම් ) 0094-25-2225222
  පාසල් ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරු 009425-2222194
A.C.K. ප්‍රියංකර මයා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( විභාග ) 0094-25-2225225
J.M.P.M. ජයසුන්දර මයා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( තො. සං. තා. ) 0094-25-2237505