ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Lankapura කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
21
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
436
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
7850
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
120031
NCP/P/P/LP/Galamuna M.V
027-5714345H. Jayahtunga
220032
NCP/P/P/LP/Hingurakdamana M.V
027-3273059S.K.M.N.Senadheera
320034
NCP/P/P/LP/Lankapura M.V
027-5620798A.A.C. Karunathilaka
420037
NCP/P/P/LP/Vijitha M.M.V
027-2242210M.M.Chandrarathna
520038
NCP/P/P/LP/Abhayapura M.V
-M.N. perera
620041
NCP/P/P/LP/Kegalugama K.V
027-2242313R.M.Damith Kumara Jayasinghe
720043
NCP/P/P/LP/Gemunupura K.V.
027-3280522K.M.Tekla Kumudu Kumari Weerav
820044
NCP/P/P/LP/Jayanthi K.V
-D.M. Darmasena
920050
NCP/P/P/LP/Kirimatiya K.V
027-2053581R.G.Ranbanda
1020056
NCP/P/P/LP/Patunugama P.V
027-5685231W.A.Indika Chaminda
1120058
NCP/P/P/LP/Rathanasara K.V
027-5771020P.L.Padmalatha
1220060
NCP/P/P/LP/Somawathi P .V
-G.M.S.T.M. Kulasooriya
1320062
NCP/P/P/LP/Weerapura K.V
027-5685045A.M.W.C.Bandara
1420155
NCP/P/P/LP/Al Hilal M.M.V
071-3994690A.Wahabdeen
1520159
NCP/P/P/LP/Sungawila Mu M.V
0718064927A. Abdul Rasak
1620165
NCP/P/P/LP/Onegama Muslim Primary School
0718162420M.S.Kanar Lebbe
1720172
NCP/P/P/LP/Al Rifai Mu.M.V
027-2053350A.Mahabbdeen
1820232
NCP/P/P/LP/Vijitha Primary School
-L.A.L.S.Hemakumara
1920237
NCP/P/P/LP/Iqrah Mu. P.S
071-4883437A.Ilmudeen
2020240
NCP/P/P/LP/Al Madeena Primary School
027-3122660A.L.A. majeed
2120246
NCP/P/P/LP/Somadevi K.V.