ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
2019 තෙවන වාර විභාග කාල සටහන
විශිෂ්ඨතම පරිගණක විද්‍යාගාරය අනුරාධපුර කලාපය
උපදෙස් | ඉල්ලුම්පත්‍රය | නිර්ණායක
ගුරු ස්ථාන මාරු - 2019
අන්තර් පළාත් | අන්තර් කලාප | ජාතිකපාසල්
2019 සිසු වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
2018 තෙවන වාර විභාග ලකුණු
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
218280
Username
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් එච්.එම්. තිලක බංඩාර මයා
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ජේ.කේ.යූ.ඒ. ජයලත් මයා