ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 3 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)
2019 සා.පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂක මෘදුකාංගය
2019 තෙවන වාර විභාග ලකුණු වැඩපත (Excel)
අනුරාධපුර කලාපය - සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය)
2019 තෙවන වාර විභාග පිළිතුරුපත්
2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත
2019 පාසල් දත්ත පත්‍රිකාව
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ තොරතුරු
349940
Username
එච්.එම්.ජී.ඩී.ඩී. හේරත් මිය
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Ipalogama
Kekirawa
Palagala
Palugaswewa
Thirappane
කැකිරාව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2264233
පැක්ස් 025-2264501/2263247
විද්‍යුත් ලිපිනය zeokekirawa@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය

බී.ජී.එස්.කේ.එස්. බංඩාර මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2264233
එච්.එම්.ජී.ඩී.ඩී. හේරත් මිය
ස.අ.අ. පාලන 025-2269247
 
ස.අ.අ. සැලසුම්
025-2263247
ඩබ්.කේ.ටී.කේ. විජේවීර මිය
ස. අ. අ. සංවර්ධන
025-2264317
ඩබ්.එම්.ඩී.බී. තිලකරත්න බංඩාර මයා
ගණකාධිකාරී
025-2264501
 
ඩබ්.එම්.එස්.කුමාරි විජේසිංහ මිය
පරිපාලන නිළධාරී
025-2264233

ඒ.එම්.එස්.එස්.කේ. රත්නායක මිය

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 025-2264233
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 05
පාසල් සංඛ්‍යාව 130
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 39,698
ගුරු ප්‍රමාණය 2,398
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කැකිරාව කේ.නිරංජලා කුමාරි මිය
0717908965
44
පලුගස්වැව ඩී.එම්.එම්.ඩබ්.දිසානායක මිය.
078-3493580
16
පලාගල ඒ.ජී.එල්.එස්.රණසිංහ මයා
071-8276106
23
ඉපලෝගම වි.ඩබ්.දයානන්ද මයා
0721619110
22
තිරප්පනේ ඩී.බී.අයරාංගනී මිය
072-2872158
25