ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
201544
Username
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ඩී. විජේසුන්දර මයා
 
පී.එච්.එම්.අයි. විජයබණ්ඩාර මිය
 
කේ. කේ. තිලකරත්න මයා
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Ipalogama
Kekirawa
Palagala
Palugaswewa
Thirappane
කැකිරාව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
025-2264233
පැක්ස් 025-2264501/2263247
විද්‍යුත් ලිපිනය zeokekirawa@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එස්.එස්. වේගොල්ල මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2264233
කේ. කේ. තිලකරත්න මයා ස.අ.අ. පාලන 025-2269247
 පී.එච්.එම්.අයි. විජයබණ්ඩාර මිය ස.අ.අ. සැලසුම්
025-2263247
බී.ජී.එස්.කේ.සමන් මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන
025-2264317
කේ.ජී.පී.නිල්මිණි ප්‍රසාදිකා මිය. ගණකාධිකාරී
025-2264501
 ඩබ්.එම්.එස්.කුමාරි විජේසිංහ මිය පරිපාලන නිළධාරී
025-2264233
ජේ.එම්.පී.කුමාරිහාමි මිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 025-2264233
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 05
පාසල් සංඛ්‍යාව 130
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 35,434
ගුරු ප්‍රමාණය 2,299
(ව
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කැකිරාව කේ.නිරංජලා කුමාරි මිය
0717908965
44
පලුගස්වැව ඩී.එම්.එම්.ඩබ්.දිසානායක මිය.
078-3493580
16
පලාගල ඒ.ජී.එල්.එස්.රණසිංහ මයා
071-8276106
23
ඉපලෝගම වි.ඩබ්.දයානන්ද මයා
0721619110
22
තිරප්පනේ ඩී.බී.අයරාංගනී මිය
072-2872158
25
 
කලාප කාර්යාල