ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
968462
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ආර්.පී. කරුණාරත්න බංඩාර මයා
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
තඹුත්තේගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය -
විද්‍යුත් ලිපිනය rpkbandra@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ආර්.පී. කරුණාරත්න බංඩාර මයා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 071-8344387
කොට්ඨාස සහායක
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව
පාසල් සංඛ්‍යාව 15
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
ගුරු සංඛ්‍යාව
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119296
NCP/A/TB/TB/Thambuththegama C.C
025-2276335H.B. Wijenayaka
219312
NCP/A/TB/TB/Kudagama V
-T.G.W. Sarath
319316
NCP/A/TB/TB/Nallachchiya V
025-2275136P.R. Upul Kumari
419317
NCP/A/TB/TB/Paindikulama Pandukabhaya V
-K.A. Premarathne
519319
NCP/A/TB/TB/Pothiyagama Maithri V
025-2056808Pradeep Karunarathne
619321
NCP/A/TB/TB/Maha Bellankadawala M.V
025-2053673W.G. Sumanarathna
719327
NCP/A/TB/TB/Solama V
071-8972559H.M.T.R.K. Herath
819329
NCP/A/TB/TB/Delnegama V
071-2247194H.M.R.B. Herath
919330
NCP/A/TB/TB/Thelhiriyawa Vidyalaya
071-8149883K.T. Upali Wijesiriwardhana
1019333
NCP/A/TB/TB/Gurugama V
-D.P. Lalith Senarathna
1119334
NCP/A/TB/TB/Thambuththegama Primary School
025-2276528Mr. H.P S .Wijesingha
1219335
NCP/A/TB/TB/Mudunegama M.V
0718779254D.A.H.R. Damunugolla
1319350
NCP/A/TB/TB/Makulewa M.V
025-2055250K. Geethal
1419357
NCP/A/TB/TB/Hurigaswewa V
0714378579J.A.T.N. Jayasingha
1519359
NCP/A/TB/TB/Thalakolawewa Jayamawatha V
025310001Saman Ekanayake