ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19317 - NCP/A/TB/TB/Paindikulama Pandukabhaya V
විදුහල්පති කලාපය
Thambuttegama
පන්ති සංඛ්‍යාව
11
කොට්ඨාසය
Thambuttegama
ගුරු සංඛ්‍යාව
15
ලිපිනය
Malwanegama, Thalawa
සිසු (පිරිමි)
73
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
73
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
138
පාසල් දුරකථන අංකය
-
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
2
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
K.A. Premarathne
0718018598
පන්ති පරාසය
1 - 11
තොරතුරු භාර නිළධාරී
J.A.I.S.Jayasinghe
  පිහිටීම
8.18795182055575
,
80.3404833121472
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-06-28
13
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit