ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
183396
Username
Password
ict director
ජේ.එම.පී.එම්. ජයසුන්දර මයා
 
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය හා තොරතුරු තාක්‍ෂණ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය
දුරකථනය 025-2227475
පැක්ස්  
විද්‍යුත් ලිපිනය directorictncp@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
ජේ.එම්.පී.එම්. ජයසුන්දර මයා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - තො.තා.
ඒ.ඒ.ඩි. සරත් කුමාර මයා ගුරු උපදේශක
කේ.එම්. හේමතිලක මයා ගුරු උපදේශක
ඩී.එස්.අයි. දේවකළුආරච්චි මිය ගුරු උපදේශක
ඩබ්.එල්. ගුණවර්ධන මයා උපදේශක
ප්‍රධාන කාර්යභාරය

ගුරු තොරතුරු රැස් කිරීම
සිසු තොරතුරු රැස්කිරීම
ICT විෂය සම්බන්ධීකරණය
NEMIS සම්බන්ධීකරණය
පාසල් සංගණන සම්බන්ධීකරණය
පාසල් දත්ත පාදකය හා අධ්‍යාපන වෙබ් අඩවි සම්බන්ධීකරණය
අධ්‍යාපන පර්යේෂණ කටයුතු

බාගත කිරීම්
2017 වාර සටහන
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - 12 / 13 ශ්‍රේණි
කලාපීය තොරතුරු තාක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථාන
අනුරාධපුර
කැකිරාව
ගලෙන්බිදුණුවැව
කැබිතිගොල්ලෑව
තඹුත්තේගම
පොළොන්නරුව
හිගුරක්ගොඩ