ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 5 ක් නරඹමින් සිටියි.
173049
Username
Password
 
 
ඩබ්.ජී.එල්.එම්. සිරිවර්ධන මෙය
ජී.ඩබ්.එච්. අනුරාධා මිය
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Mahavilachchiya
Nachchaduwa
Nochchiyagama
Nuwaragam Palatha Central
Nuwaragam Palatha East
Rambewa
අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2225332
පැක්ස් 025-2225332
විද්‍යුත් ලිපිනය ncpanuzonalplan@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ජේ.එම්.කේ.ආර්. බණ්ඩාර මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 025- 2225332

එම්.එම්.හෙට්ටිආරච්චි මිය

ස.අ.අ. පාලන 025- 2225332
ඩබ්.ජී.එල්.එම්. සිරිවර්ධන මෙය ස. අ. අ. සැලසුම් 025-2220214
එච්.ඒ.ඩී.එස්. නේත්‍රාංජන මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන 025-2234807
ජේ.කේ.එම්.යූ.කේ. ජයසිංහ මයා ගණකාධිකාරී
025-2234808
ජී.ඩබ්.එච්. අනුරාධා මිය පරිපාලන නිළධාරී 025-3247158
පි.එස්.ජයකොඩි මිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 025-2223030
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 06
පාසල් සංඛ්‍යාව 138
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 56,815
ගුරු ප්‍රමාණය 3,163
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත ඩබ්.කේ.ඊ.ටි.වක්කුඹුර මිය 075-8544629
22
මධ්‍යම නුවරගම් පළාත එච්.එම්.සී. ජයවීර මයා 071-9344334
33
රඹෑව ඒ.එම්.යු.ඒ. අධිකාරම් මයා 071-3390002
32
නොච්චියාගම එම්. ඒ. සේමසිංහ මයා 071-5667835
25
නාච්චාදූව කේ.අයි.ජයවර්ධන මිය 071-8970923
11
මහවිලච්චිය ඩී.එම්.කේ.බී. දිසානායක මයා 071-4859032
15

 

කලාප කාර්යාල