ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 7 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
968442
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එම්.ඒ.ටී.ඩී. මාපලගම මයා
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
නාච්චාදූව අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය -
විද්‍යුත් ලිපිනය matdmapa@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එම්.ඒ.ටී.ඩී. මාපලගම මයා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 071-4016780
කොට්ඨාස සහායක
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව
පාසල් සංඛ්‍යාව 11
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
ගුරු සංඛ්‍යාව
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119179
NCP/A/A/NA/Kaluwila Sena M.V
252051500G. G. N. Jayawickrama
219180
NCP/A/A/NA/Rathmale Thissa M.V
-G.P.M.S. Chandima
319183
NCP/A/A/NA/Aluthwewa Kumara V
078-8804227D.M.S.C. Senevirathne
419185
NCP/A/A/NA/Kuda Nelubewa Gemunu M.V
025-2052794W.M. Ariyaratahna
519192
NCP/A/A/NA/Thuruwila V
077-8138949G.B.S.L. Basnayake
619193
NCP/A/A/NA/Diwulwewa V
071-0492342K. Kirimetiyawa
719197
NCP/A/A/NA/Madawalagama P.V
071-8096490Rev.K. Saddathissa Thero
819198
NCP/A/A/NA/Mahanelubewa V.
025-2051553W.W.Somasiri
919403
NCP/A/A/NA/Nachchaduwa Sinhala M.V
025-2280482D.A. Ilangarathne
1019490
NCP/A/A/NA/Al Madeena Mu V
025-5611511K.B Nazardeen
1119508
NCP/A/A/NA/Nachchaduwa Mu M V
025-2224672H.M Shaheed