ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
177010
Username
Password

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නව බාගත කිරීම්
විදුහල්පතිවරු ස්ථාන ගත කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම
ඉල්ලුම් පත්‍රය ( සිංහල )
ඉල්ලුම් පත්‍රය ( දෙමළ )
පාසල් ලැයිස්තුව ( සිංහල )
පාසල් ලැයිස්තුව ( දෙමළ )
පොදු ආකෘති
විදුහල්පතිවරු ස්ථාන ගත කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම
ඉල්ලුම් පත්‍රය ( සිංහල )
ඉල්ලුම් පත්‍රය ( දෙමළ )
පාසල් ලැයිස්තුව ( සිංහල )
පාසල් ලැයිස්තුව ( දෙමළ )

 

 

 

 

වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර