ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 5 ක් නරඹමින් සිටියි.
173049
Username
Password
Mrs. Nirmala Ekanayake
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
විෂයය අධ්‍යක්‍ෂ
තනතුර
විෂයය
පූජ්‍ය අනෝමදස්සී හිමි ස.අ.අ.
පිරිවෙන්
ජෙ.කේ.යු. ජයලත් මයා අති.ප.අ.අ..
පාලන
අමිතා විතානපතිරණ මිය ස.අ.අ.
සංවර්ධන
අමිතා විතානපතිරණ මිය ස.අ.අ.
පාලන හා පුහුණ
ඩබ්.එම්.සි. විජේසූරිය මිය ස.අ.අ.
ඉංග්‍රීසි
චම්පා සී විදානපතිරණ මිය ස.අ.අ.
ප්‍රාථමික
ඊ.එම්.බී.එස්.ඒකනායක මිය ස.අ.අ.
සැලසුම්
ආර්.ඒ.සී.ඒ.කේ. රත්නායක මිය ස.අ.අ.
සැලසුම්
එච්.එන්.සුරංජී අම්මුදුගේ මිය ස.අ.අ.
සංවර්ධන / සංගීතය
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා ස.අ.අ. තාක්ෂණය
හේමන්ත අබේකෝන් මයා ස.අ.අ. ක්‍රීඩා
එම්.කරුණාරත්න මයා ස.අ.අ. මානව ශාස්ත්‍ර
බී.එම්.එන්. අබේරත්න මයා ස.අ.අ. විෂය සමගාම
ස.අ.අ. එස්.එම්.සළුවඩන මයා ස.අ.අ. විද්‍යා
ස.අ.අ. මානෙල් වනිගසේකර මිය ස.අ.අ. ගණිතය
එස්.එම්.අයි. සෙනෙවිරත්න මිය ස.අ.අ. ගෘහ විද්‍යාව
පී.එස්.රාජසිංහ මයා ස.අ.අ. ආගමික හා සාරධර්ම
පී.ඩී.පී. සමන්මල් මිය වි.ස. නිලධාරි ද්විභාෂා
සුනිල් වන්නිනායක මයා ස.අ.අ. වාණිජ
එච්.එල්.අයි.එන්.සුගතපාල මිය වි.ස. නිලධාරි නර්තනය/නාට්‍ය හා රංගකලාව
එස්.එම්. සියාද් මයා ස.අ.අ. දෙමළ ඒකකය
ඊ.පීර්. මොහොමඩ් මයා ස.අ.අ. දෙමළ/විද්‍යා
එන්.එස්. මර්ලියා මිය ස.අ.අ. දෙමළ/ප්‍රථමික

එස්.ඒ.සී .හිදායතුල්ලා මයා

වි.ස. නිලධාරි දෙමළ/වානිජ
එම්.ජේ.රිස්වාන් මයා වි.ස. නිලධාරි දෙමළ