ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
183396
Username
Password
Hon. Chief Minister of North central Province
ගරු උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.එම්. පේෂල ජයරත්න මැතිතුමා
 
පොදු ආකෘති පත්‍ර
03 - අලුත් අකෘති පත්‍රයක් මුද්‍රණය කිරීම
05 - 1357, 1381, 1386, යන මුදල් රෙගුලාසිය යටතේ හදිසි අනතුරු නිවාඩු

21- නොමිලේ දෙන නිවාඩු දුම්රිය බලපත්‍රය ඉල්ලුම් කිරීමයි

29 - ආදායමෙන් පසු ගෙවීම් සදහා ඉදිරිපත් කෙරෙන නිවාඩු ඉල්ලුම්       පත්‍රය
34a - පොදු අකෘති පත්‍රය
35 - පොදු අකෘති පත්‍රය
35a -අතීකාල දීමනා වවුචර්ය
38 - පොදු අකෘති පත්‍රය
39 - පොදු අකෘති පත්‍රය
42 - H අක්ෂරය දරන ගණනය
47 - ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ ලේඛණය
53a - වීශ්‍රාම වැටුප් හිමි නිලධාරින් පිළිබද චාර්යා සටහන
55 - පොදු අකෘති පත්‍රය
70 - පොදු අකෘති පත්‍රය
71 - පොදු අකෘති පත්‍රය
77 - පොදු අකෘති පත්‍රය
86 - වැන්දඹු හා අනත්තරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය
86a -වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්තරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය
87- වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය
92 -මෝටර් වාහනයක් මෝටර් සයිකලයක් / ස්කූටරයක් හෝ පාගන       බයිසිකලයක් මිළ දි ගැනීම සදහා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය
103 - ණය මුදල් අලුත් කිරීම
124 - පොදු අකෘති පත්‍රය
125a - නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය
126 - ශ්‍රී ලංකාවේන් බැහැර ගත කිරීම සදහා නිවාඩු ඉල්ලීම
134 - ඉඩම් අත්කර/ බදු ගැනීමට අවසර ඉල්ලීමේ අයදුම්පත
142 - වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩලය - I වැනි අකෘති පත්‍රය
142a - වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩලය - II වැනි අකෘති පත්‍රය
147 - පොදු අකෘති පත්‍රය
157 - “හිමිකම් නොපාන බවට සහතිකයක්” දෙන ලෙස ඉල්ලුම් කිරීම
157a -157 අ (7) වන ව්‍යාවස්ථාව සහ 161 (ඈ) (iii) වන ව්‍යවස්ථාව
158 - සියලු දෙනා විසින් මෙය දැනගත යුතුය
160 - පොදු අකෘති පත්‍රය
161 - ශ්‍රී ලංකාව
169 - පොදු අකෘති පත්‍රය
176 - විවාහක / අවිවාහක තත්වය සහ පදිංවි පිළිබද ප්‍රකාශය
177 - ගමන් වියදම් ඉල්ලීම
178 - සේවා ස්ථාන මාරුවකදී ගමන් වියදම් ඉල්ලීම
185 - පඩි වැඩි කිරිම් සහතික පත්‍රය
186 - පොදු අකෘති පත්‍රය
192 - පොදු අකෘති පත්‍රය
199 - ආරෝග්‍ය ශාලාවට යවනු ලබන කම්කරුවෙකු පිළිබද වාර්ථාව
217 - දිවයිනෙන් පිට නිවාඩු වෛද්‍ය පරික්ෂණය සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
220 - ඇතුල්වීම තහනම්
221 - දුම්බීම තහනම්
222 - (කාර්යාලිය ටැලිපෝනවලින් ලබාගන්නා) පෞද්ගලික ඇමතුම් පිළිබද       ලේඛණය
224 - වැන්දඹු හා අනත්තරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය දායකයාගේ විවාහය පිළිබද තොරතුරු
225 - රාජකාරි මුදල් ඇණවුම් සදහා
226a - (දවසේ පඩි ලබන) සේවකයාගේ චාරියා සටහන
230b - ප්‍රශංසා සහා දෝෂ දර්ශන
230c - වාර්ෂික රහස්‍ය වාර්තාව
232 - වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම් ගෙවීම් සහා නියෝග
233 - අංක (2) සහ (3) සහ 68 හා 69 දරන මුදල් රෙගුලාසි යටතේ ව්‍යාපෘතින්       හෝ  වැය     විෂයයන් උඩ අතිරේක  වියදම් දැරීම සදහා බලය ඉල්ලා       සිටිමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
234 - විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි මාසික වැටුප් ලබන සේවකයන්ගේ) චාරියා සටහන
235 - ඇප තිරණය කිරීම පිළිබද නිර්දේශය
250 - තාවකාලික වවුචර්ය
251 - පොදු අකෘති පත්‍රය

262 - නිවාසයක් තැනීම/නිවාසක වැඩ නිම කිරීම සදහා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය

262a - නිවාසයක් තැනීම සදහා ඉඩමක් හෝ නිවාස දේපලක් හෝ අත්පත් කර       ගැනීම සදහා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය
263 - ගිවිස්නාව
264 - ඇප ඔප්පුව
265 - අවලංගු නොකල හැකි ඇටෝර්නි බලපත්‍රය
265a-අවලංගු නොකල හැකි ඇටෝර්නි බලපත්‍රය
271 - ශීර්ෂයක් යටතේ වු ඉතිරිවිම් එම ශීර්ෂයේම තවත් වැඩ සටහනකට මාරු       කිරිම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
272 - පොදු අකෘති පත්‍රය
274 - විශ්‍රාමිකයන් වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාමිකයන් හා යැපෙන දරුවන්ට නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
278 - දිවුරුම හා ප්‍රතිඥාව
279 - බැදීම් පත්‍රය
280 - දැනුම් දෙන ලද බැදීම් - ප්‍රතිශෝධන / අවලංගු විම
281 - පොදු අකෘති පත්‍රය
284 - මු.රෙ.104 (4) යටතේ අලාභයක් පිළිබද අවසන් වාර්තාව
285 - මු.රෙ.109 යටතේ අලාභයන් පොතෙන් කපාහැරිම සදහා  ඉල්ලුම් පත්‍රය
286 - ඉඩදිය හැකි ප්‍රතිශතයන් තුළ අලාභහානි/ කපාහරින ලද සමාන්‍ය 
      ඉඩහැරීම් අතිරික්තයන් පිළිබද වාර්තාව