ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 12 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
සම්බන්ධතාව
505965
Username

Education Departmnet North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
Web Mail

 
සම්බන්ධතාවය

උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,
අනුරාධපුර.

තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම : admin@edncp.lk
   
නම තනතුර  දුරකථනය
ඒ.එන්.කේ. වික්‍රමසිංහ මයා
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්
0094-25-2236428
ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
0094-25-2222430
එස්.එම්. ඩබ්. සමරකෝන් මයා
අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( පාලන )
0094-25-2225225
අමිතා විතානපතිරණ මිය
අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සංවර්ධන )
0094-25-2225224
බී.වි.කේ.බී. බෙනරගම මිය
අතිරේක  පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( මුදල් )
0094-25-2222432
රුවන් මෙෙත්‍රිපාල මයා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සැලසුම් )
0094-25-2225222
 
පාසල් ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරු
009425-2222194
A.C.K. ප්‍රියංකර මයා
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( විභාග )
0094-25-2225225
J.M.P.M. ජයසුන්දර මයා
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( තො. සං. තා. )
0094-25-2237505