ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 4 ක් නරඹමින් සිටියි.
174853
Username
Password
Hon. Minister of Edu. NCP
ගරු උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.එම්. පේෂල ජයරත්න මැතිතුමා
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් ඩබ්ලිව්. ටී.ඒ. මානෙල් මිය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
සම්බන්ධතාවය

උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,
අනුරාධපුර.

   
නම තනතුර  දුරකථනය
W.T.A. මානෙල් මිය පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් 0094-25-2236428
E.M.N.W. ඒකනායක මිය පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 0094-25-2222430
J.K.U. ජයලත් මයා අතිරේක  පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( පාලන ) 0094-25-2222532
අමිතා විතානපතිරණ මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සංවර්ධන ) 0094-25-2225224
බී.වි.කේ.බී. බෙනරගම මිය අතිරේක  පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( මුදල් ) 0094-25-2222432
P.D.P. රෝහණ මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සැලසුම් ) 0094-25-2225222
D.M.U.S.B. දිසානායක මයා පාසල් ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරු 009425-2222194
A.C.K. ප්‍රියංකර මයා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( විභාග ) 0094-25-2225225
J.M.P.M. ජයසුන්දර මයා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( තො. සං. තා. ) 0094-25-2237505