ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
183396
Username
Password
 
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එන්.එම්.කේ.බී. නවරත්න මයා
 
එල්.ඩී. මුනිදාස මයා
 
පි.ජි.ඒස්. අනිල් කුමාර මයා
 
ඒ.ජේ. නිමල් බංඩාර මයා
 
එච්.ඒ.එස්.කේ. ගුණවර්ධන මයා
 
ඒච්.ඒම්. චන්ද්‍රෙස්කර මයා
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Aralaganvila
Dimbulagala
Welikanda
දිඹුලාගල අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
027-2051106
පැක්ස්  027-2051106 / 027-2051105
විද්‍යුත් ලිපිනය zedimbulagala@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එච්.එච්.වී.එම්.සංජිවනි මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 027-2051025
ඒ.ඩී.ටී.එස්.ෆොන්සේකා මිය ස.අ.අ. පාලන 027-2051106
 පි.ජි.ඒස්. අනිල් කුමාර මයා ස.අ.අ. සැලසුම් 027-2051104
ජි.ඒ. නිමල් බංඩාර මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන -
ආර්.බී.සී.කේ. ගුණවර්ධන මයා ගණකාධිකාරී 027-2051105
බී.ජී.එස්.යු.කුමාරි මිය. පරිපාලන නිළධාරී 027-2051106
ඊ.ජී.විජේරත්න බංඩා මයා මාණ්ඩලික සහකාර 027-2051106
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 102
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 22,442
ගුරු ප්‍රමාණය 1,489
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
දිඹුලාගල එච්.එම්.එස්.බී හේරත් මයා. 078-9199823 32
අරලගංවිල ඩබ්.කේ.ටී.කේ.විජේවීර මයා 071-6426449 31
වැලිකන්ද කේ.ජේ. ප්‍රනාන්දු මයා 071-8513413 39
 
කලාප කාර්යාල