ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 6 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
968474
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එස්.කේ. කරුණාවති මිය
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
රඹෑව අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය -
විද්‍යුත් ලිපිනය skkarunawathi@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එස්.කේ. කරුණාවති මිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 071-4124053
සී.එස්. කුමාරසේකර මයා කොට්ඨාස සහායක 0779346872
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව 12
පාසල් සංඛ්‍යාව 33
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 7652
ගුරු සංඛ්‍යාව 529
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
ඒ. දයානන්ද මයා පාසල් කාර්ය සහායක
ටී. ශ්‍රීමති පණ්ඩිතරත්න මිය. කාර්යාල කාර්ය සහායක
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119002
NCP/A/A/RB/Rambewa M.V
0252266111D.T. Nandasena
219003
NCP/A/A/RB/Kede kallanchiya V.
-Rev. M.Wimalathissa Thero.
319004
NCP/A/A/RB/Pihimbiyagollewa M.V.
0254939327K.A.A. Niroshana
419007
NCP/A/A/RB/Kona Kumbukwewa V
-K.A.S. Upul Kumara
519010
NCP/A/A/RB/Kedewa M.V
0777696371M.B.A. Sarath kumara
619013
NCP/A/A/RB/Thambalagollewa V.
077-4462215S.M.R. Senavirathna
719014
NCP/A/A/RB/Nabadagaswewa V.
0718662598N.M.R. Pemathilaka
819017
NCP/A/A/RB/Pahala Rathmalgahawewa V.
-J.K. Jayawardhana
919022
NCP/A/A/RB/Sangilikanadarawa V
071-5222601D.M.N.K.Disanayake
1019024
NCP/A/A/RB/Urapeenuwewa V.
071-4296236K.C. Chandrasena
1119025
NCP/A/A/RB/Kapirikgama V.
077-8180018J. K. Sumith Chaminda Perera
1219028
NCP/A/A/RB/Kendenekutunuwewa V.
077-2295973N.A.K. Nandasiri
1319033
NCP/A/A/RB/Diviya Udabandawewa V.
077-3056965H.M.A.S. Shantha
1419035
NCP/A/A/RB/Pallankulama V.
-B.M.G.Kumarasinghe
1519039
NCP/A/A/RB/Siyambalagaswewa Welewa V.
071-6782530S.T. Keerthirathna
1619040
NCP/A/A/RB/Kende Ambagahawewa V.
0772707442W.S.C.K.Dissanayake
1719218
NCP/A/A/RB/Kende rotawewa V.
071-8227129G.S.L.Gunawardhana
1819219
NCP/A/A/RB/Gonapatiyawa V.
071-9878806D.M. Pathirana
1919220
NCP/A/A/RB/Ginikatuwewa V.
077-3790144R.W.W.M.R.C.K. Ethalwetunawewa
2019232
NCP/A/A/RB/Kende Rathmale V
071-8613205B.M.R.S. Surendra
2119236
NCP/A/A/RB/Gonewa Siri Dewamiththa V.
-K. B. J. Wickramapala
2219246
NCP/A/A/RB/Pandukabayapura V
071-5492115M.Upali Mudiyanse
2319258
NCP/A/A/RB/Sandamalgama V.
071-8125700G.W. Mahindarathna
2419265
NCP/A/A/RB/Siyambalagaswewa Medagama V.
-K.B.Wijerathna
2519534
NCP/A/A/RB/Ikirigollewa Mu M.V
025-2245720I.A. Najeem
2619535
NCP/A/A/RB/Thalgahawewa Mu. V.
072-2978987C.M.M.Asrabu
2719545
NCP/A/A/RB/Ihala Kotiyawa Mu V.
025-5611209M.S.Ubaidulla
2819548
NCP/A/A/RB/Kovilbendawewa Mu V.
025-5611522I. Samsudeen
2919574
NCP/A/A/RB/Katupuliyankulama Mihidu V.
070-2178307G.T. Sunil
3019575
NCP/A/A/RB/Wahamalgollewa Mahasen V.
071-1987693P.A. Kusumawathi
3119578
NCP/A/A/RB/Mahakanadarawa Dharmapala V
0714463515E.J.M.W.Samaranayaka
3219584
NCP/A/A/RB/Salambapura Mu V
071-8042908K.M.Nilam
3319619
NCP/A/A/RB/Pihimbiyagollewa Primary School.
-T.A. Gunasekara