ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19296 - NCP/A/TB/TB/Thambuththegama C.C
විදුහල්පති කලාපය
Thambuttegama
පන්ති සංඛ්‍යාව
65
කොට්ඨාසය
Thambuttegama
ගුරු සංඛ්‍යාව
127
ලිපිනය
Thambuththegama Central College ,Thambuttegama
සිසු (පිරිමි)
1521
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
1521
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
3081
පාසල් දුරකථන අංකය
025-2276335
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 AB
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
H.B. Wijenayaka
0729741287
පන්ති පරාසය
6 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී
G.T.D.Nawarathna
  පිහිටීම
8.14831513959086
,
80.2943734419056
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-06-25
106
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit