ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19312 - NCP/A/TB/TB/Kudagama V
විදුහල්පති කලාපය
Thambuttegama
පන්ති සංඛ්‍යාව
11
කොට්ඨාසය
Thambuttegama
ගුරු සංඛ්‍යාව
19
ලිපිනය
Kudagama, Thambuttegama
සිසු (පිරිමි)
128
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
128
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
252
පාසල් දුරකථන අංකය
-
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
2
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
T.G.W. Sarath
0711588343
පන්ති පරාසය
1 - 11
තොරතුරු භාර නිළධාරී
W.A.S.J.Kumarasinghe.
  පිහිටීම
8.13010496302706
,
80.2694792858982
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-06-12
15
0
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit