ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) විභාග තොරතුරු
NCP/A/TB/TB/Kudagama V

පාසල් තොරතුරු පිටුවට යන්න.
තොරතුරු ඇතුලත්කර නොමැත.