ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

අ.පො.ස.(සාමාන්‍ය පෙළ) විභාග තොරතුරු
NCP/A/TB/TB/Kudagama V

පාසල් තොරතුරු පිටුවට යන්න.

අංකය වසර පෙනීසිටි ගණන සමත් ගණන ප්‍රතිශතය
1201715016.67%
22016100440%
32015150426.67%
4201414017.14%
5201310-0%
62012150213.33%
7201114017.14%