ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/A/TB/TB/Kudagama V
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 19312 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම T.G.W. Sarath
පාසලේ නම NCP/A/TB/TB/Kudagama Vවිදුහල්පති දුරකථන අංකය 0711588343
ලිපිනය Kudagama, Thambuttegama ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 19
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Thambuttegama සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 128
අධ්‍යාපන කළාපය Thambuttegama සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 128
ග්‍රාමසේවා වසම 419 , Ikiriwewa මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 252
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය - පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) 05
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 2 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී No
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 11 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත No
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 11 ජල ප්‍රභවය Tube Well

ආපසු පිටුවට යන්න.