ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19312 - NCP/A/TB/TB/Kudagama V

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 15 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1A.M.N.BANDARASLTS 1GraduateGeography, HistoryB.A.(General)PGDE
2A.M.S.K.ATHTHANAYAKESLTS 3-iTrainedHealth and physical EducationG.C.E. A/LTrained
3D.L.M.U.LIYANAGESLTS 3-iTrainedEnglish, TamilG.C.E. A/LTrained
4H.M.D.U.HERATHSLTS 2-iiGraduateEnglish,EconmicsB.A.(General)Untrained
5H.M.N.M.ABEYRATHNASLTS 2-iiGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained
6K.A.A.N.KARUNARATHNASLTS 3-iTrainedSinhalaG.C.E. A/LTrained
7M.D.M.PERERASLTS 3-iNCOECatholismG.C.E. A/LDiploma
8P.A.N.PATHIRANASLTS 3-iNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
9P.A.SOMATHILAKA
10R.M.A.RATHNAYAKESLTS 1TrainedPrimaryG.C.E. O/LTrained
11R.M.WIJEMENIKESLTS 1TrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
12R.SIWARATHNAM
13T.M.A.K.THENNAKONSLTS 2-iiGraduateMathematicsB.Com.Untrained
14U.S.DAHANAYAKE
15W.M.JAYANTHASLTS 1TrainedScienceN/ATrained