ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19333 - NCP/A/TB/TB/Gurugama V
විදුහල්පති කලාපය
Thambuttegama
පන්ති සංඛ්‍යාව
5
කොට්ඨාසය
Thambuttegama
ගුරු සංඛ්‍යාව
7
ලිපිනය
Gurugama, Thambuththegama
සිසු (පිරිමි)
68
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
68
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
128
පාසල් දුරකථන අංකය
-
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
2
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
D.P. Lalith Senarathna
0718025127
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.18463727830689
,
80.2870104270174
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-06-12
5
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit