ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 6 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
සම්බන්ධතාව
968446
Username

Education Departmnet North central Province
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ඩී.එම්.කේ. ආරියවංශ මිය

Education Departmnet North central Province
පී.ඩී. විජේකාන්ති මෙය

Education Departmnet North central Province
ඩබ්.එම්.එච්.කේ. ප්‍රනාන්දු මයා

කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Horowpathana
Kebithigollewa
Medawachchiya
Padaviya
කැබිතිගොල්ලෑව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2298615
පැක්ස් 025-2298615
විද්‍යුත් ලිපිනය kbgzeopl@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ඩී.එම්.කේ. ආරියවංශ මිය
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2298615
පී.ඩී. විජේකාන්ති මෙය
ස.අ.අ. පාලන
025-2298615
ඩබ්.එම්.එච්.කේ. ප්‍රනාන්දු මයා
ස.අ.අ. සැලසුම්

025-2298689

ඩී.එස්. දිසානායක මයා
ස. අ. අ. සංවර්ධන

025-2298556

කේ.ඒ.ඒ.එම්. කුමාරසිංහ මිය
ගණකාධිකාරී
025-2298069
ජී.සී.ගීගනගේ මිය
පරිපාලන නිළධාරී

025-2298615

එම්.ආර්. සුරවීර මයා
ප්‍රධාන කලමනාකරණ සහකාර
025-2298615
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 04
පාසල් සංඛ්‍යාව 127
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 31,564
ගුරු ප්‍රමාණය 2,007
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කැබිතිගොල්ලෑව එන්. ඒ. යූ. මැන්දිස් මිය
025-2298040
26
පදවිය ටී.පී.ජයසිංහ මයා
071-2841745
18
මැදවච්චිය ආර්. විතානාරච්චි මයා
025-2245933
42
හොරොව්පොතාන ඩී. එස්. දිසානායක මයා
025-2298556
41