ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 9 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
641961
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ආර්. ඩබ්. රාමනායක මයා
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
කැබිතිගොල්ලෑව අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය 0252298040
විද්‍යුත් ලිපිනය wikramanayake@gmail.com/ dvedukbg@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ආර්. ඩබ්. රාමනායක මයා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 0718120384
- කොට්ඨාස සහායක -
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව 13
පාසල් සංඛ්‍යාව 26
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 4991
ගුරු සංඛ්‍යාව 346
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
ඩී. ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශී ධර්මපාල කාර්යාල කාර්ය සහයක
අයෝමී සුගන්දිකා මහින්දපාල කාර්යාල කාර්ය සහයක
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119045
NCP/A/KB/KB/Kebithigollewa M.M.V
025-2298577U.B. Kumarasinghe
219052
NCP/A/KB/KB/Gonuhaddenawa V
071-6859808Mr. W.M.G. Wijesinghe
319053
NCP/A/KB/KB/Thiththagonewa V
025-5742594S. Jinadasa
419054
NCP/A/KB/KB/Bandara Ulpatha V
025-5636276P.A.S. Weerasekara
519055
NCP/A/KB/KB/Halmillawatiya V
025-5783168B. Kusumawathi
619056
NCP/A/KB/KB/Herathhalmillewa V
077-8132215K.N.P.B. Fernando
719063
NCP/A/KB/KB/Elapathwewa V
0763362464P.N. Gunasinghe
819064
NCP/A/KB/KB/Indigollewa Yakawewa V
0778309673L. Karunarathne
919065
NCP/A/KB/KB/Kunchuttuwa V
025-5630056K.T. Karunarathna
1019067
NCP/A/KB/KB/Thibiriwewa V
-P.S.R. Ekanayaka
1119069
NCP/A/KB/KB/Kirimatiyawa V
071-9667463M. R. Dissanayake
1219071
NCP/A/KB/KB/Mahanatiyawa V
071-8665474T.B. Wijesingha
1319072
NCP/A/KB/KB/Medawewa V
0255612640W. Gunasena
1419073
NCP/A/KB/KB/Galawewa Rambakepuwewa V
071-7353590C.M. Ekanayaka
1519074
NCP/A/KB/KB/Handagala V
071-7696252S.D.B. Herath
1619091
NCP/A/KB/KB/Kahatagollewa V
0778406650H.B.A.S. Udaya Kumara
1719092
NCP/A/KB/KB/Wahalkada Hemamali M.V
0719212475P. Senarathna
1819095
NCP/A/KB/KB/Wahalkada D5 V
-P.A.I. Kusumsiri
1919539
NCP/A/KB/KB/Ellawewa Mu. V
071-5128811I. A. Hameed
2019540
NCP/A/KB/KB/Etaweerawewa Mu. V.
0777840013A.J. Nijam
2119556
NCP/A/KB/KB/Aiyathigewewa V
0718254022S.T. Senanayake
2219562
NCP/A/KB/KB/Bellankadawala V
0718588071C.R.M.S.D. Rajakaruna
2319563
NCP/A/KB/KB/Pahalausgollewa V
078-8399816P. Ariyarathne
2419568
NCP/A/KB/KB/Kanugahawewa V
0778567483W.A.S.K. Anurathilaka
2519585
NCP/A/KB/KB/Kebithigollewa Model Primary School
025-2053071A. Maithripala
2619621
NCP/A/KB/KB/Hemamali Primary School
0762343487/H.M.B.Manike