ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 3 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
586875
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඩී.බී. අයිරාංගනී මිය
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
තිරප්පනේ අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය -
විද්‍යුත් ලිපිනය -
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ඩී.බී. අයිරාංගනී මිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 071-3244070
එස්.එන්. රත්නායක මයා කොට්ඨාස සහායක 0713270741
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව 09
පාසල් සංඛ්‍යාව 25
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 5627
ගුරු සංඛ්‍යාව 402
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
එන්.එස්.පී.බී. ජයසේකර කාර්යාල කාර්ය සහයක
ටී.එම්.එල්.කේ. තෙන්නකෝන් කාර්යාල කාර්ය සහයක
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119364
NCP/A/KK/TH/Walagambahuwa M.V
071-8661714Rev.P. Dhammarangsi Thero
219365
NCP/A/KK/TH/Periyakulama M.V
071-6889479W.R.I. Jayalath
319367
NCP/A/KK/TH/Alagollewa Shantha Anthoni.M.V
025-3258558Father J.K.L.D.Perera
419369
NCP/A/KK/TH/Paindikulama V
071-9385836P.M.T. Dissanayake
519372
NCP/A/KK/TH/Muriyakadawala Maithree V
071-4316535S.S.R. Wijayabahu
619377
NCP/A/KK/TH/Amunuchchiya V
071-4265844D.M.S. Dissanayake
719381
NCP/A/KK/TH/Kudakanumulla V
071-0726483K.M.Bandaranayaka
819383
NCP/A/KK/TH/Pethis Rambewa V
071-4658257R.R.Jeewantha Rajasinghe
919391
NCP/A/KK/TH/Uttimaduwa Ariyagnana V
077-1654745T. Jayawickrama
1019393
NCP/A/KK/TH/Orukmankulama V
077-3867580P.J. Senevirathne
1119394
NCP/A/KK/TH/Kattamurichchana M.V
071-9045554D.M.A. Dissanayake
1219395
NCP/A/KK/TH/Kuttikulama Siri Seelawansha M.V
0255636420Rev. M. Rathanasara Thero
1319397
NCP/A/KK/TH/Galkulama Dhammadinna M.V
025-2054649W.W.A.P. Padmasiri
1419398
NCP/A/KK/TH/Thirappanaya Mahanama M.V
025-2050550H.H.U. Rajakaruna
1519405
NCP/A/KK/TH/Pairimaduwa V
071-8308454M.N.P.S. Jayathilaka
1619408
NCP/A/KK/TH/Punchikulama V
071-2662512G.W. Jayawickrama
1719412
NCP/A/KK/TH/Mawathawewa Darmaraja V
071-3796540P.J. Dissanayake
1819415
NCP/A/KK/TH/Meewallewa V
071-0770202N.K. Wikramasinghe
1919416
NCP/A/KK/TH/Labunoruwa Pandukabhaya M.V
071-3264666H.G.A. Chandrarathna
2019420
NCP/A/KK/TH/Selesthimaduwa V
071-7102521R.M. Senavirathna
2119421
NCP/A/KK/TH/Ethungama Gemunu .M.V
071-8196183P.N. Dayarathne
2219509
NCP/A/KK/TH/Bamunugama Mu M.V
025-5611605H.M. Thasleem
2319512
NCP/A/KK/TH/Demategama Mu.V
0255613205A.C.A. Wahid
2419595
NCP/A/KK/TH/Mahanama Primary School
071-7861117M.S. Gunawardhna
2519605
NCP/A/KK/TH/Labunoruwa Primary School
071-3829406H.A.J. Gunathilaka