ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 6 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
968432
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඩබ්ලිව්.එෆ්. ප්‍රනාන්දු මයා
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
රාජාංගනය අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය -
විද්‍යුත් ලිපිනය -
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ඩබ්ලිව්.එෆ්. ප්‍රනාන්දු මයා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 071-7046415
කොට්ඨාස සහායක
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව
පාසල් සංඛ්‍යාව 11
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
ගුරු සංඛ්‍යාව
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119298
NCP/A/TB/RJ/RajanganayaTrack 5 N.M.V
0715619874R.M.J. Rathnayaka
219299
NCP/A/TB/RJ/Rajanganaya Track 10 M.V
071-5959004A.A Abenayake
319300
NCP/A/TB/RJ/Rajanganaya 13/14 Mahasen M.V
253253160Mr. H.B.T. Bandara
419303
NCP/A/TB/RJ/Angamuwa Track 6 M.V
025-3247094B.P.S.P .Kumara
519322
NCP/A/TB/RJ/Rajanganaya Track 1P.S
025-3899378A.A. Anurakumara
619323
NCP/A/TB/RJ/Rajanganaya Track 4 P.S
071-1012106S.H.K.Rathnayaka
719324
NCP/A/TB/RJ/Rajanganaya Track 8 Sri Rahula V
071-9033446G.V.S.N Gunarathna
819325
NCP/A/TB/RJ/Rajanganaya Track 15 V
025-3851740N.A.Thilakarathna
919326
NCP/A/TB/RJ/Sirimapura M.V
025-2056124A.G.Jayathunga
1019580
NCP/A/TB/RJ/Kalundegama Bodhiraja Primary School
701-8025113N.R.S. Senarathna
1119609
NCP/A/TB/RJ/RajanganayaTrack 10 P.S
077-9273555D.G.S. Manike