ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 5 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
968436
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ආර්.ඊ.ඩබ්.එම්. ධනෝද්‍යා සමින්දතී ඒකනායක මෙය
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය 0252054737
විද්‍යුත් ලිපිනය npedivition@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ආර්.ඊ.ඩබ්.එම්. ධනෝද්‍යා සමින්දතී ඒකනායක මෙය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 0712052269
ආර්.එම්.පී. අනුරශාන්ත මයා කොට්ඨාස සහායක 0702440621
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව 13
පාසල් සංඛ්‍යාව 23
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 28676
ගුරු සංඛ්‍යාව 1509
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
ඩී. ප්‍රියංගිකා දිසානාය‍ක පාසල් කාර්ය සහායක
දිනුක ජයමාල් කොට්ඨාස කාර්ය සහායක
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119176
NCP/A/A/NE/Anuradhapura M.M.V.
025-2222653J.M.P.M. Jayasundara
219177
NCP/A/A/NE/Swarnapali Balika M.V
025-2234225Ramani Wasla
319178
NCP/A/A/NE/St Josheph's College
025-2222269M.W.A. Amarajeewa
419181
NCP/A/A/NE/Janadhipathi M.V
025-3242832M.V.G. Sarath
519182
NCP/A/A/NE/Walisinghe Harishchandra M.V
025-2235451D. Ranasinghe
619184
NCP/A/A/NE/K.B. Rathnayake M.V
025-2220861D.S. Kumarasinghe
719188
NCP/A/A/NE/Kalaththawa M.V
025-2055252T.B.S. Samaranayaka
819189
NCP/A/A/NE/Keerikkulama V.
070-2105011D.W.C.P. Jinadasa
919191
NCP/A/A/NE/Tammannapura V
071-8165582V.G.S Gamage
1019194
NCP/A/A/NE/Nelumkanniya V
1119195
NCP/A/A/NE/Pothanegama V
025-5612214H. M. Shanthi Manike
1219196
NCP/A/A/NE/Sucharithagama V
-M.B.M.N.F Siriwardane
1319200
NCP/A/A/NE/Mahawannammaduwa V
0255611369D.M.K. Dissanayaka
1419202
NCP/A/A/NE/Yahalegama V
-K. Ilangasinghe
1519203
NCP/A/A/NE/Wijayapura Dammathilaka V.
-U.W. Ovitagedara
1619204
NCP/A/A/NE/D.S. Senanayake Model Primary School
025-2224108B.P. Liyatris Gunawardhana
1719224
NCP/A/A/NE/Niwaththaka Chethiya M.V
025-2221410S.M. Kusum Thilak
1819225
NCP/A/A/NE/Mahinda Model primary School
025-2237027M.A. Pushpakumara
1919487
NCP/A/A/NE/Zahira Mu.M.V
025-2235280M K.M Jabar
2019488
NCP/A/A/NE/Viwekananda Tamil M.V
025-2221753J.A.R. Abdeen
2119549
NCP/A/A/NE/Thariyankulama Sudharshanaboodhi V
-H.M.A. Bandara
2219614
NCP/A/A/NE/Dharmalankara Primary School
071-2714951H. A. Sunilawathi
2399089
NCP/A/A/NE/Riyancy Alagiyawanna Special School
0252220178