ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 5 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
968445
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ T.M.S. බංඩාර මයා
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
මධ්‍යම නුවරගම් පළාත අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය
විද්‍යුත් ලිපිනය manupa@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
T.M.S. බංඩාර මයා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 0716351327
අයි.එම්.ඒ. ඉලංගසිංහ මයා කොට්ඨාස සහායක 0718449025
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව 15
පාසල් සංඛ්‍යාව 32
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 8966
ගුරු සංඛ්‍යාව 735
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
බී.ජී. සුදේශ් ස්වර්ණසිරි මයා පාසල් මුරකරු
එස්.එම්.සී.පී. සෙනෙවිරත්ත මිය කාර්යාල කාර්ය සහායක
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119226
NCP/A/A/NC/Elayapaththuwa M.V
025-324550A.S.C.P.K. Senarathna
219228
NCP/A/A/NC/Ilandagahawewa V.
071-2753714R.M.S. Rajapaksha
319230
NCP/A/A/NC/Katukaliyawa Vidyadeepa M.V
025-3126386W.A.P. Kapilarathna
419233
NCP/A/A/NC/Karukkankulama Vijayaba M.V
077-6533973R.P. Gangodawila
519234
NCP/A/A/NC/Galkadawala V.
-
619235
NCP/A/A/NC/Galpoththegama V.
077-9590209R.M. Pemadasa
719239
NCP/A/A/NC/Thibbatuwagama V.
070 - 31277K.R. Abhayarathna Banda
819240
NCP/A/A/NC/Parasangaswewa V.
-K.B. Rajapaksha
919241
NCP/A/A/NC/Paniyankadawala M.V
071-4394209T.B.S. Samaranayaka
1019242
NCP/A/A/NC/Pusiyankulama M.V
0714458879P.U. Gamage
1119243
NCP/A/A/NC/Perimiyankulama Ashoka M.V
025-2235178G.A. N. Karunathilaka
1219244
NCP/A/A/NC/Hatharaswela P.V.
0252052669E.M.A. Ekanayaka
1319245
NCP/A/A/NC/Puwarasankulama V.
-S.P. Ekanayaka
1419248
NCP/A/A/NC/Mahabodhi V.
025-5700103G.P.M.S. Chandima
1519249
NCP/A/A/NC/Mahamankadawala V.
071-3704347K.C.C. Geethanjalee Dais
1619250
NCP/A/A/NC/Mahabulankulama M.V
071-2228877W.M.S. Priyashantha
1719255
NCP/A/A/NC/Mankadawala M.V
-M.B. Mudiyanse
1819256
NCP/A/A/NC/Maha Ehatuwewa V
-D.S.M. Gunarathna
1919257
NCP/A/A/NC/Maningamuwa V
071-1092310D.P.S. Jayasinghe
2019260
NCP/A/A/NC/Viharapalugama Vidyaraja V.
-H.T.S. Rohitha
2119261
NCP/A/A/NC/Viharabulankulama V.
-G.T. Subasingha
2219263
NCP/A/A/NC/Dharma Pradeepa V.
071-2283010P.L. Dissanayake
2319264
NCP/A/A/NC/Saliyapura M.V.
072-4612304N.M.L. Karunarathna
2419266
NCP/A/A/NC/Helambagaswewa V.
0712283010P.L. Disanayaka
2519267
NCP/A/A/NC/Diganegama V.
-M. Gunapala
2619541
NCP/A/A/NC/Gambirigaswewa Manarul Ulum Mu. V.
025-5741811J.A. Asad Mohommad
2719542
NCP/A/A/NC/Aluthgama Daruslam Mu.V
0712998086A. Naseem
2819544
NCP/A/A/NC/Kiwlekada Mu.V
-J. Ajamthulla
2919547
NCP/A/A/NC/Asirikggama Mu.V.
072-8062098J. Aman
3019550
NCP/A/A/NC/Dewanampiyathissa M.V.
0252052930W.M.W.G. Chandrarathna
3119573
NCP/A/A/NC/Theppankulama V.
-W. Yasapala
3219601
NCP/A/A/NC/Al Ashar Mu.V.
071-2481368M.F.M. Nisam