ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 5 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
586893
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඩබ්ලිව්.කේ.ටී. කේ. විජේවීර මිය
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
කැකිරාව අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය 0252237504
විද්‍යුත් ලිපිනය k.thilini@yahoo.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ඩබ්ලිව්.කේ.ටී. කේ. විජේවීර මිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 070-3065712
කොට්ඨාස සහායක
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව
පාසල් සංඛ්‍යාව 44
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
ගුරු සංඛ්‍යාව
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119363
NCP/A/KK/KK/Sri Rahula M.V
025-2052870R.M.P.K. Rathnayaka
219370
NCP/A/KK/KK/Maminiyawa V
-R.G.N.D. Wickramasinghe
319385
NCP/A/KK/KK/Puliyankulama V
-S.P.M.H. Siriwardhana
419388
NCP/A/KK/KK/Maminiyawa Rambewa V
072-4855575R.M.B.R. Rathnayaka
519425
NCP/A/KK/KK/Olukarada V
025-2055711H.W.D.W.J. Hulangamuwa
619426
NCP/A/KK/KK/Kandalama Pallegama M.V
066-3007191D.K.M. Wijesingha Bandara
719429
NCP/A/KK/KK/Kekirawa M.M V
025-2264234S.M.W.Samarakon
819430
NCP/A/KK/KK/Kekirawa Model Primary
025-2263071D.M.K.B. Dissanayaka
919432
NCP/A/KK/KK/Kitulhitiyawa V
071-9067537P.M.T.Pathiraja
1019435
NCP/A/KK/KK/Thelambiyagama V
071-6749800H.B.A. Senevirathna
1119441
NCP/A/KK/KK/Mangalapura V
071-6670016K.M.J.Kumarasekara
1219442
NCP/A/KK/KK/ Sri Rewatha M.V
025-2052462M.D. Rathnasooriya
1319444
NCP/A/KK/KK/Murungahitikanda V
0718192049K. Kumarathunga
1419445
NCP/A/KK/KK/Mudaperumagama V
071-1921379W. Kamala Premadasa
1519447
NCP/A/KK/KK/Moragollagama P.V
-S.G.M.N. Korasagalla
1619449
NCP/A/KK/KK/Ramadegal V
071-7575077S.G.M. Gamini Bandara
1719452
NCP/A/KK/KK/Hewanthannegama V
-I.R. Rathnayake
1819454
NCP/A/KK/KK/Ke Bastiyan Silva M.V
025-2263073Upali Hewa Pathirana
1919455
NCP/A/KK/KK/Dambewatana V
025-2052783J.H.M. Sunil
2019457
NCP/A/KK/KK/ Widyartha M.V
025-2263067L.M.L.M. Jayasiripura
2119460
NCP/A/KK/KK/Embulgaswewa V
071-3639254D.M.R. Dissanayake
2219461
NCP/A/KK/KK/Kaluebe V
-H.M.D. Ranasingha
2319463
NCP/A/KK/KK/Kirimatiyawa Gamini V
-D.M.T.S. Dissanayake
2419464
NCP/A/KK/KK/Kumbukwewa Nimalsiri V
025-5638130H.M. Thilakasena
2519466
NCP/A/KK/KK/Korasagalla V
0252053139B.S. Chandrasiri
2619469
NCP/A/KK/KK/Nawakkulama V
0255732460S.R.P. Senarathna
2719472
NCP/A/KK/KK/Bandiwewa V
077-2895777K.R.S.Bandara
2819474
NCP/A/KK/KK/Maha Elagamuwa V
071-6875179T.M.N. Thennakoon
2919477
NCP/A/KK/KK/Matambuwa Mahadiwlwewa V
-S.Premasiri
3019479
NCP/A/KK/KK/Medagama V
071-1931118S.A.P.R. Samaranayaka
3119481
NCP/A/KK/KK/Moragoda V
-U. Seelannda
3219482
NCP/A/KK/KK/Rathmalkanda V
071-7265112S.G.M.P. Herath
3319483
NCP/A/KK/KK/Werunkulama V
0767823302P.B.Dayarathne
3419495
NCP/A/KK/KK/Udanidigama Almina M.V
071-8077655H.L. Kabeer
3519497
NCP/A/KK/KK/Kekirawa Baptis Mission Tamil V
071-9341705S.G.M.J. Herath
3619499
NCP/A/KK/KK/Kekirawa Mu M.V
025-2265400A.S. Begam
3719500
NCP/A/KK/KK/Bandara Pothana Mu V
071-6924835M.I.M. Rahupdeen
3819502
NCP/A/KK/KK/Horapola Mu. V
077-1929153M.I.Iswardeen
3919503
NCP/A/KK/KK/Madatugama Mu V
025-5011679Y.M. Naleer
4019504
NCP/A/KK/KK/Ihala Puliyankulama Muslim Vidyalaya
078-5355547S.M. Nizam
4119506
NCP/A/KK/KK/Kollankuttigama Mu V
077-0363232P.M. Farook
4219507
NCP/A/KK/KK/Ganewalpola Mu M.V
-S.a. Sarifdeen
4319510
NCP/A/KK/KK/Maradankadawala Al Ameen Mu V
025-5611644A. Asraji Ali
4419513
NCP/A/KK/KK/Kadadugama Jaya Mu M.V
0255611666M.L.M. Jsmail