ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 8 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
736242
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ යූ. විමලසිරි දයානන්ද මයා
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
ඉපලෝගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය -
විද්‍යුත් ලිපිනය -
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
යූ. විමලසිරි දයානන්ද මයා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 0716922087
කේ.ජේ. රාජකරුණා මයා කොට්ඨාස සහායක 0770361575
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව 06
පාසල් සංඛ්‍යාව 22
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 8453
ගුරු සංඛ්‍යාව 509
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
ආර්. චමිලා දර්ශනී ප්‍රදීපා කුමාරි කාර්යාල කාර්ය සහයක
ඩබ්.එස්.එම්.පී. සේනාරත්න කාර්යාල කාර්ය සහයක
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
119302
NCP/A/KK/IP/Senapura M.V
025-5635880N.S.Gunathilaka
219320
NCP/A/KK/IP/Mahailuppallama M.V
025-2050381R.W.M.K.S.L. Rajapaksha
319337
NCP/A/KK/IP/Kagama Dhathusena M.V
025-3851582M.W.P. Bandara
419339
NCP/A/KK/IP/Vijithapura M.V
025-2050674R.U.N.B. Armane
519348
NCP/A/KK/IP/Palugaswewa Gamini V
071-8275747D. Vijesooriya
619352
NCP/A/KK/IP/Walavwegama V
071-8120733M.G.I.P. Wijewardhana
719362
NCP/A/KK/IP/Ganthiriyagama Mahinda M.V
025-2263716H.M.P. Jayathilaka
819366
NCP/A/KK/IP/Karambewa M.V
071-7020363K.M.C. Kumarasekara
919368
NCP/A/KK/IP/Narangallegama V
071-8368381P.H.A.Saman Jayasiri
1019371
NCP/A/KK/IP/Manewa P.V.
0718368405H.M.K. Herath
1119379
NCP/A/KK/IP/Aluth Ganthiriyagama V
-K.R.P.W. Bandara
1219382
NCP/A/KK/IP/Gamini Halmillewa V
-D.M. Lalith Weeraman
1319384
NCP/A/KK/IP/Pahalawembuwa P.V.
078-3053524T.M.N. Thennakoon
1419424
NCP/A/KK/IP/Ihala Kagama V.
071-4316796S.P.M. Karunathilaka
1519438
NCP/A/KK/IP/Pallekagama V.
071-7000704A.L.A.P.N.Perera
1619453
NCP/A/KK/IP/Hiripitiyagama P.V.
071-8261478K.G. Hapuarachchi
1719491
NCP/A/KK/IP/Katiyawa Asad Mu V
071-3458445M.J.M. Riyas
1819492
NCP/A/KK/IP/Kalawewe Mu M.M.V
025-2269666J. Mulafar
1919494
NCP/A/KK/IP/Alhapperumagama Mu V
071-6649423J. Abdeen
2019505
NCP/A/KK/IP/Kallanchiyagama Arafa Mu. V.
071-6087555S.A. Nuwais
2119588
NCP/A/KK/IP/Ranajayapura M.V
-A.M.U.A. Adikaram
2219590
NCP/A/KK/IP/ Aluth Dennawa Annoor Primary Sch
071-6261478J.M. Saleem Deen