ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 2 ක් නරඹමින් සිටියි.
183396
Username
Password
Hon. Chief Minister of North central Province
ගරු උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.එම්. පේෂල ජයරත්න මැතිතුමා
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් ඩබ්ලිව්. ටී.ඒ. මානෙල් මිය
Mrs. Nirmala Ekanayake
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
 
 
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු
 
පාසල් තොරතුරු සදහා කලාපය තෝරන්න.
  
පාසල් තොරතුරු ලැයිස්තු වශයෙන්
අධ්‍යාපන ‍කලාපය

අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
   
පාසල් අංකය සෙවීම
පාසලේ නම
නමෙහි කොටසක් ලබාදෙන්න (English)

 
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්
කලාපය පාසල් ගණන සිංහල මාධ්‍ය දෙමළ මාධ්‍ය ජාතික 1 AB 1 C 2 ශ්‍රේණිය 3 ශ්‍රේණිය
සි දෙ සි දෙ සි දෙ සි දෙ සි දෙ
අනුරාධපුර 140 125 15 2 1 8 0 21 5 51 6 40 3
කැකිරාව 130 108 22 1 0 6 2 21 5 22 8 60 4
තඹුත්තේගම 72 72 0 1 0 7 0 11 1 27 1 24 0
ගලෙන්බිදුණුවැව 95 82 13 0 0 3 1 15 3 22 5 41 4
කැබිතිගොල්ලෑව 126 108 18 1 0 4 0 9 3 31 10 60 5
එකතුව 563 495 68 5 1 28 3 77 17 153 30 225 16
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්
කලාපය පාසල් ගණන සිංහල මාධ්‍ය දෙමළ මාධ්‍ය ජාතික 1 AB 1 C 2 ශ්‍රේණිය 3 ශ්‍රේණිය
සි දෙ සි දෙ සි දෙ සි දෙ සි දෙ
පොළොන්නරුව 54 42 12 1 0 5 2 6 4 12 2 16 4
හිගුරක්ගොඩ 94 91 3 3 0 6 0 10 0 33 2 38 0
දිඹුලාගල 103 92 11 0 0 4 0 16 3 13 1 58 8
එකතුව 251 225 26 4 0 15 2 32 7 58 5 112 12
උතුරුමැද පළාතේ පාසල්
දිස්ත්‍රික්කය පාසල් ගණන සිංහල මාධ්‍ය දෙමළ මාධ්‍ය ජාතික 1 AB 1 C 2 ශ්‍රේණිය 3 ශ්‍රේණිය
සි දෙ සි දෙ සි දෙ සි දෙ සි දෙ
අනුරාධපුර 563 495 68 5 1 28 3 77 17 153 30 225 16
පොළොන්නරුව 251 225 26 4 0 15 2 32 7 58 5 112 12
එකතුව 814 720 94 9 1 43 5 109 24 211 35 337 28
අද දින සහභාගීත්වය - පාසල් සංඛ්‍යාව 0 කි.